Instrumentační rychlospojky, hadice a trubky


instrumentace-hadice-trubky-a-rychlospojky-pro-instrumetnaci-rychlospojky-CPI

Instrumentační rychlospojky

Široká škálu jak pro kapalná i plynná média. Rych­lo­spojky se pou­ží­vají na rychlé a snadné spojení/rozpojení jak pev­ných, neo­heb­ných tak fle­xi­bil­ních tru­bek a hadic. Bez­úka­pový design eli­mi­nuje ztráty teku­tin při roz­po­jení a mini­ma­li­zuje vni­kání vzdu­chu během spo­jo­vání
V nabídce jsou také ter­mo­plas­tické rych­lo­spojky, které jsou vhod­nou vol­bou pro oblasti kde není vhodné pou­žít kovové mate­ri­ály jako jsou výroba polo­vo­dičů, auto­ma­ti­zace, che­mic­kém prů­myslu.  Ter­mo­plas­tické rych­lo­spojky jsou pro­duk­tem kom­bi­nu­jící vlast­nosti jako je pevný roz­měr, mož­nost vyso­kých prů­toků a nízká hmot­nost - kata­log 4220.

 

 

Hadice pro instrumentaci

Sor­ti­ment Par­ker obsa­huje mnoho industri­ál­ních typů hadic - kata­logy 4281-B1 a 4690-MH.

Pro instru­men­tační apli­kace ale bývají nejpoužívanější

  • hadice Push-Lok®  — doko­nale těs­nící, s insta­lací bez svo­rek a spe­ci­ál­ních nástrojů, vysoká spo­leh­li­vost a odolnost
  • hadice Par­flex®  — z nere­zové oceli jsou určené do extrém­ních pod­mí­nek a to od níz­kých, kry­o­gen­ních tep­lot –220 °C jako je napří­klad kapalný dusík až do vyso­kých tep­lot 800 °C.

Trubky pro instrumentaci

Přesné, beze­švé trubky v kva­litě, jenž je nezbytná pro zajiš­tění správné funkci kom­pres­ního, dvou krouž­ko­vého šrou­bení A-lok. Trubky jsou dodá­vány v met­ric­kých a pal­co­vých roz­mě­rech. Nej­běž­něj­ším mate­ri­á­lem je nere­zová ocel 316/316L, ale dodá­váme také sli­tiny 625, 825, Super Duplex a titanové.

Potrubí Multitube®

Potrubí Multi­tube® a potrubí se sle­do­va­ným půvo­dem (Heat Trace Tubing) je k dis­po­zici v mnoha vari­a­cích a kon­fi­gu­ra­cích, vyro­beno z růz­ných mate­ri­álů od ter­mo­plas­tic­kých přes měď, nerez až po exo­tické sli­tiny - kata­log 4200.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k instru­men­tač­nímu potrubí Multi­tube® / parker.com