Plovákové a hmotnostní průtokoměry


Plovákové (VA) a hmotnostní průtokoměry Parker Porter

 Plo­vá­kové průtokoměry

Plo­vá­kové prů­to­ko­měry (VA — Vari­a­ble Area) posky­tují efek­tivní řešení pro měření střed­ních až velmi níz­kých prů­toků nej­růz­něj­ších kapa­lin a plynů. Par­ker Por­ter por­fo­lio zahr­nuje něko­lik řad skle­ně­ných i kovo­vých prů­to­ko­měrů vhod­ných pro různé apli­kace. Od nejmen­ších prů­toků potřeb­ných pro labo­ra­torní apli­kace až po vysoké prů­toky v prů­mys­lo­vých apli­ka­cích. Prů­to­ko­měry umož­ňují výměnu sad prů­to­ko­vých tru­bic tak, že je možné u nich měnit kon­fi­gu­raci, aniž by bylo nutné je vyjmout z okruhu —  kata­logy FM1215, P100…P900 Series a Model 65,F65,150,F150.

Hmotnostní průtokoměr Parker Porter, 1. Odnímatelný třívodičový senzor<br />

Hmot­nostní prů­to­ko­měr Par­ker Por­ter
1. Odní­ma­telný tří­vo­di­čový sen­zor
2. Uni­kátní díly pro zajiš­tění lami­nár­ního prou­dění
3. Volba řídi­cích obvodů
4. Zjed­no­du­šená kon­strukce ventilů

Hmotnostní průtokoměry

Hmot­nostní prů­to­ko­měry nabí­zejí pre­cizní a spo­leh­livé měření hmot­nost­ního prů­toku vzdu­chu nebo jiných plynů . Tyto zaří­zení mají  nej­vy­spě­lejší čidla, ven­tily a prvky lami­nární prů­to­kové tech­no­lo­gie —  - kata­log FM1181.

Hmotnostní ovladače průtoku

Hmot­nostní ovla­dače prů­toku nabí­zíme v těchto provedeních:

  • elek­tro­nické ovla­dače průtoku
  • tepelné ovla­dače průtoku
  • manu­ální ovla­dače průtoku

- kata­log FM1280.

parker_porter_trans_BG

 

 

 


 Podrob­nější tech­nické infor­mace k prů­to­ko­mě­rům / parker.com