Příruby


Příslušenství pro instrumentaci Parker, příruba s A-lok šroubením

Pří­ru­bová spojka (pří­ruba) pro napo­jení pro­ces­ního potrubí s instru­men­tač­ním nebo s instru­menty a mani­foldy.

Adap­téry s inte­gro­va­ným kom­pres­ním šrou­be­ním:
jedna strana — d
vou­krouž­kový sys­tém A-lok
druhá strana — kla­sická pří­ruba oválná (kid­ney) nebo lapovací.

Swi­vel gauge adaptér

Otočný mano­me­t­rický adap­tér zajiš­ťu­jící otá­čení nain­sta­lo­va­ného mano­me­tru v roz­sahu 360°. Pro insta­lace až do 690 bar.

 

Podrob­nější tech­nické infor­mace k pří­ru­bám s A-lok šrou­be­ním / parker.com


Příruby pro šroubení a manifoldy