Regulátory tlaku


Regulátor tlaku Parker Veriflo, regulátor tlaku IR4000W

 

 

 

 

 

 

 

parker_veriflo_trans_BG

 

 

 

Regulátory tlaku - přehled

Typ regu­lá­toru

Cha­rak­te­ris­tika regulátoru

Kata­log

Regu­lá­tor tlaku       
Regu­lá­tory s jed­nostup­ňo­vou nebo dvou­stup­ňo­vou regu­lací. Níz­kotlaké nebo až do 414 bar. S regu­lací pod­tlaku — s vyso­kým prů­to­kem. Mano­metr dle potřeby na vstupu, na výstupu nebo bez mano­me­tru. Umís­tění na začátku sys­tému (potrubí) nebo před zaří­ze­ním cit­li­vým na tlak k úpravě vstup­ního tlaku. 4511
Regu­lá­tor
zpět­ného tlaku
Regu­lá­tory zpět­ného tlaku se umís­ťují na konci sys­tému (potrubí), kde tvoří pře­kážku v prou­dění a regu­lují tak zpětný tlak. 4510
Regu­lá­tor
s odpařováním
Regu­lá­tory odpa­řují kapa­linu na plynné sku­pen­ství a poté pro­vádí jed­nostup­ňo­vou regu­laci. Mož­nost ohřevu:
- elek­trický ohřev
- ohřev párou
4512

Podrob­nější tech­nické infor­mace k regu­lá­to­rům tlaku, řada IR4000W / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k regu­lá­to­rům tlaku, řada HPR800 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k regu­lá­to­rům zpět­ného tlaku, řada ABP3 / parker.com

Podrob­nější tech. infor­mace k regu­lá­to­rům s odpa­řo­vání, řada AVR3 (ohřev párou) / parker.com

Podrob­nější tech. infor­mace k regu­lá­to­rům s odpa­řo­vání, řada AVR4 (elektr. ohřev) / parker.com