Šroubení pro instrumentaci


CPI šroubení pro instrumentaci, Parker

A-LOK  / CPI šroubení

A-Lok / CPI je instru­men­tační  šrou­bení, které je kon­stru­o­váno tak, že ve spo­jení s přes­nými instru­men­tač­ními trub­kami vytváří bez­úni­kové spo­jení pro pro­cesní a instru­men­tační apli­kace. Tato šrou­bení jsou vyrá­běna v nej­vyšší kva­litě dle nej­přís­něj­ších norem.

A-Lok je tvo­řeno dvěma samo­stat­nými kroužky, CPI obsa­huje jeden zdvo­jený kroužek.

Zadní krou­žek u A-lok a celý krou­žek u CPI je povr­chově upra­ven uni­kátní tech­no­lo­gií Supar­case, která u nere­zové oceli a dal­ších exo­tic­kých mate­ri­álů zvy­šuje odol­nost vůči korozi danou těmito materiály.

Šrou­bení vedle stan­dart­ního pro­ve­dení z nere­zové oceli 316 nebo mosazi a hli­níku je běžně dostupné i z exo­tic­kých mate­ri­álů jako je Has­telloy C, Monel, Inco­nel , 6MO. Hlavní uplat­nění je pro instru­men­taci, pro­cesní a řídící sys­témy, ana­ly­zační zaří­zení, che­mic­kém, pet­ro­che­mic­kém a papí­ren­ském prů­myslu, v oblasti výroby ener­gie — kata­log 4190FMTG a kata­log 4230–4233.

Pří­slu­šen­ství — pří­ruby — k A-lok šrou­bení (dvou­krouž­kové šrou­bení) najdete na stránce Pří­ruby.

 

Podrob­nější tech­nické infor­mace ke šrou­bení A-lok / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace ke šrou­bení CPI / parker.com


Redukční a pře­cho­dová šroubení

Umož­ňuje kon­fi­gu­race ISO a NTP závitůkata­log 4260.

Nava­řo­vací šroubení

V pro­ve­dení ve tvaru vsuvky, tzv. tupý tvar nebo pro auto­ma­tické sva­řo­vání - kata­log 4280.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k nava­řo­va­címu šrou­bení / parker.com


Vacuseal a Ultraseal

Šrou­bení pro apli­kace s poža­davky na vyso­kou čis­totu a těs­nost s hod­no­tou těs­nosti 1 X 10–9 STD cc/sec pro helium — kata­logy 4245-VacuSeal a 4245-UltraSeal.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k Vacuseal šrou­bení / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k Ultra­seal šrou­bení / parker.com


MPI šrou­bení

Kom­presní šrou­bení až do 1030 barů — kata­log 4234 a 4190FMTG.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k MPI šrou­bení / parker.com


 Phas Tite®  šroubení

Per­ma­nentní spoj nahra­zu­jící sva­řo­vané spoje, pomáhá dosáh­nout vyso­kou pro­duk­ti­vitu práce mon­táže a vyso­kou bez­peč­nost. Jed­nou z výhod je, že odpadá potřeba rent­ge­no­vání svárů. Lze pou­žít až do 1380 barů - kata­log 4235.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k Phas Tite® šrou­bení / parker.com


 

Video — Phas Tite trub­kové šrou­bení pro pří­stro­jové vybavení