Ventily a ventilové soupravy


ING02050004-S

Par­ker port­fo­lio instru­men­tačních ven­tilů zahr­nuje pro­dukty pokrý­va­jící potřeby zákaz­níka v oblasti uza­ví­ra­cích a kulo­vých ven­tilů, jeh­lo­vých ven­tilů, pojist­ných ven­tilů a zpět­ných ven­tilů pro řízení pro­cesů napříč prů­mys­lo­vými odvět­vími. V oblasti pří­stro­jové tech­niky a pro Měření a Regu­laci (MaR) má Par­ker v nabídce širo­kou škálu ven­ti­lových bloků –mani­foldy s mož­ností jejich voli­telné modi­fi­kace (opti­ons) nebo i přímo zákaz­nic­kým řeše­ním. Zde může Par­ker ještě nabíd­nout ven­tily mano­me­t­rické nebo vypouš­těcí a odvzduš­ňo­vací ventily.

Pro ana­ly­tické potřeby a apli­kace jsou určeny ven­tily dáv­ko­vací a vhodné pro tuto oblast jsou vlnov­cové nebo mem­brá­nové ven­tily. Instru­men­tační ven­tily Par­ker najdou uplat­nění napříč širo­kým spek­trem oblastí od rop­ného, ply­ná­ren­ského, pet­ro­che­mic­kého, papí­ren­ského zpra­co­va­tel­ského průmyslu.

 

 

 

Produkty v kategorii Ventily a ventilové soupravy