Dávkovací ventily


Instrumentační ventily a ventilové soupravy, dávkovací ventil, řada HR

 

Dáv­ko­vací ven­til zajiš­ťuje přesné a sta­bilní řízení prů­toku v ana­ly­tic­kých aplikacích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávkovací ventily - přehled

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

Kata­log

Řada N Tato série se vyzna­čuje mno­ho­stran­nou pou­ži­tel­ností pro širo­kou škálu ana­ly­tic­kých apli­kací.
Hlav­ními před­nostmi jsou

  • velká vari­a­bi­lita napojení
  • roz­sah průtoků
  • tlak až do 138 bar
  • tří typy rukojetí
 4170-N
Řada HR  Tato série zajiš­ťuje vyso­kou úro­veň přes­nosti odmě­řo­vání (dáv­ko­vání) pro apli­kace do 17 bar. V nabídce je 7 regu­lač­ních vře­ten. Ven­til je možno pou­žít jako uza­ví­rací, což běžně u ven­tilů tohoto typu nelze. 4170-HR

Podrob­nější tech­nické infor­mace k dáv­ko­va­cím ven­ti­lům — řada HR / parker.com