Jehlové ventily


jehlový ventil, řada V

 

Jeh­lový ven­til je vyu­ží­ván pro spo­leh­livě těsné uza­ví­rání a regu­laci kapa­lin nebo plynů , s růz­nými typy vře­ten, jak pro přímé tak úhlové napojení.

Jeh­lové ven­tily pokrý­vají plnou škálu roz­sahu v tla­ko­vých a tep­lot­ních poža­dav­cích s vari­a­bil­ními mož­nostmi napo­jení a jsou vhodné pro oblasti zpra­co­vání ropy a plynu, pet­ro­che­mický prů­mysl nebo ana­ly­tické aplikace.

 

 

 

Jehlové ventily - přehled

 Typ ventilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu 

Kata­log 

Řada V
Tato série je kon­stru­o­vána pro bez­úka­pové uza­vření a regu­laci prů­toku kapa­lin s vol­bou tří typů vře­ten. Ven­til je také v úhlové variantě. 4110-NV
4110-V
Řada SN6
Bez­úka­pový ven­til pro hru­bou regu­laci prů­toků kapa­lin a plynů, výběr ze dvou vře­ten. K dis­po­zici je rov­něž i rohová vari­anta. 4110-NV
4110-SN
Řada U
Ven­til pro náročné pro­středí, těs­nění vře­tene pod závi­tem izo­luje lubri­kant od pro­té­ka­jí­cího média. Vhodný pro páru. 4110-NV
4110-U
Řada NP6
Těs­nění vře­tene pod závi­tem izo­luje lubri­kant od pro­té­ka­jí­cího média, dva typy vře­tene. Ven­til je také v úhlové variantě. 4110-NV
4110-NP
Řada VQ
Klou­bový — páč­kový ven­til, pro rychlé ote­vření a uza­vření. K dis­po­zici je rohové pro­ve­dení. Ven­til lze ovlá­dat pne­u­ma­tic­kým pohonem. 4110-NV
4110-VQ
Řada HV
Ruční pří­stro­jové (instru­men­tační) ven­tily. Řada HV je tvo­řena něko­lika modely HNV, HRPV, HGV nabí­ze­jící mož­nosti pro tlak do 690 bar, opa­ko­va­telné uza­vření 100% bez bub­li­nek, napo­jení mano­me­tru a další. 4190-HV
20K H řada
Roz­ší­řená řada HV pro tlak až do 1379 bar. 4190-HH/20K

Podrob­nější tech­nické infor­mace k jeh­lo­vým ven­ti­lům — řada V / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k jeh­lo­vým ven­ti­lům — řada SN6 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k jeh­lo­vým ven­ti­lům — řada U / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k jeh­lo­vým ven­ti­lům — řada NP6 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k jeh­lo­vým ven­ti­lům — řada VQ / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k jeh­lo­vým ven­ti­lům — řada 20k H / parker.com