Kryogenní ventily a armatury Bestobell


Kryogenní ventily a armatury Bestobell - Parker Hannifin

Kry­o­genní ven­tily a arma­tury Bes­to­bell jsou pou­ží­vány ve spo­jení s mnoha druhy kry­o­gen­ních plynů včetně kys­líku, oxidu uhli­či­tého, dusíku, kapal­ného zem­ního plynu (LNG) a argonu.

K apli­ka­cím pod­po­ro­va­ným kry­o­gen­ními ven­tily patří sta­tické skla­do­vací nádrže, pří­věsy, regu­lace kli­matu pro­středí, řízení medi­ci­nál­ních plynů pou­ží­va­ných v nemoc­ni­cích, až po sys­témy pro mani­pu­laci s ply­nem na pla­vi­dlech pohá­ně­ných LNG.

Bes­to­bell Val­ves patří nyní do port­fo­lia Par­ker Hannifin

Spo­leč­nost Bes­to­bell Val­ves je svě­to­vým líd­rem v oblasti kon­strukce a výroby kry­o­gen­ních ven­tilů a arma­tur a je celo­svě­tově uzná­vaná pro kva­litu výrobků a ino­vace. Kromě výrob­ních kapa­cit dis­po­nuje také plnými kon­strukč­ními kapa­ci­tami a umí poskyt­nout zákaz­ní­kům řešení obtíž­ných nebo neob­vyk­lých ven­ti­lo­vých apli­kaci. Pro­duk­tový sor­ti­ment Bes­to­bell je plně v sou­ladu se směr­nicí o tla­ko­vých zaří­ze­ních (PED) 97/23/ES.Bestobell CrValves Logo

 

 Kryogenní ventily a aplikace Bestobell

Sepa­race, pře­prava a skla­do­vání medi­ci­nál­ního vzduchu  Kapalný zemní plyn a nápoje  Obrana / pro­ti­po­žární ochrana 
Ruční kulový ven­til
Ovlá­daný kulový ven­til
Uza­ví­rací ven­til
Nou­zový uza­ví­rací ven­til
Pákový, pne­u­ma­tický a pro­ti­po­žární ventil
Bez­peč­nostní pojistný ven­til
Obto­kový ven­til
Kry­o­genní regu­lační tla­kový ven­til
Sestava plni­cího ven­tilu
Fil­try
Zpětná klapka
Kry­o­genní ruční kulový ven­til
Kry­o­genní ovlá­daný kulový ven­til
Kry­o­genní zpětná klapka
Vyso­kotlaký manu­ální kulový ventil

 

Bes­to­bell Val­ves  je částí akti­vit spo­leč­nosti Pre­si­dent Engi­nee­ring Group Limi­ted (PEGL), která se stává v Par­keru sou­částí Instru­men­tation Group. S akvi­zicí spo­leč­nosti PEGL při­chází do Par­ker port­fo­lia i značky Bretby Gam­ma­tech (vyba­vení pro moni­to­ring při těžeb­ních ope­ra­cích) a Con­flow (zaří­zení pro potla­čo­vání pra­chu a popela při těžeb­ních ope­ra­cích). Pře­hle­dové kata­logy najdete v Lite­ra­tuře, více kata­logů pak na vyžádání.


Pře­hled a tech­nické infor­mace ke kry­o­gen­ním ven­ti­lům Bes­to­bell pro industri­ální aplikace ikona-new