Uzavírací a kulové ventily


Ventil řady B

Kulový ven­til Par­ker díky kon­strukci a pou­ži­tému mate­ri­álu zajiš­ťuje doko­nalé tep­lotní a tla­kové cha­rak­te­ris­tiky a řadu let je vyu­ží­ván rov­něž jako uza­ví­rací ven­til v růz­ných prů­mys­lo­vých aplikacích.

Jed­not­livé vari­anty ven­tilů mají jako ovlá­dací část

  • kolečko
  • nere­zo­vou páku

Ve výrobě je možno zajis­tit i pro­ve­deni pro kys­lí­ko­vou čis­totu. Při­po­jeni na tech­no­lo­gické zaří­zení umož­ňuje napo­jení s dvou krouž­ko­vým sys­té­mem  A-Lok® nebo růz­nými typy závitů. Jed­not­livé řady ven­tilů se odli­šují růz­nými spe­ci­fiky nebo vlastnostmi.

 

Uzavírací a kulové ventily - přehled

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

 Katalog

Řada B          
Rychlé uza­ví­rání o 1/4 otočky, dvoj­cestná a troj­cestná verze s funkcí smě­šo­vače nebo pře­pí­nače, mož­nost ovlá­dat elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým poho­nem, vhodný pro CNG aplikace. 4121-B
4121-BV 
Řada MB
Kom­paktní design, tělo ven­tilu z jed­noho kusu, u dvou­cestné vari­anty je možná verze pří­mého nebo roho­vého ven­tilu. Tato série se dodává také jako tří, čtyř a pěti cestná. Mož­nost ovlá­dat ven­til elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým pohonem. 4121-BV
4121-MB
Řada SWB
Tří­dílná kon­strukce, která umož­ňuje opravy v terénu, mož­nost ovlá­dat elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým pohonem.   4121-BV
4125-SWB
Řada HB
Ven­til pro tlak 690 bar, vhodný do stís­ně­ného pro­středí. Vysoká život­nost, dvoj­cestná a troj­cestná verze, mož­nost ovlá­dat elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým poho­nem, vhodný pro CNG apli­kace.   4121-BV
4121-HB
Řada PR
Nejmenší uza­ví­rací ven­til s uza­ví­rá­ním o 1/4 otočky, paten­to­vané odvzduš­nění, mož­nost osa­dit poho­nem, vhodný do laboratoří. 4121-BV
4126-PR
Řada HBV (Hi-Pro)
Vysoce účinný ven­til pro tlak až 690 bar pře­vážně do nároč­ných pro­středí v oblasti rop­ného, ply­ná­ren­ského a zpra­co­va­tel­ského prů­myslu, s mož­ností vrtání 10, 15, 20 a 25mm.  4190-HBV
20K Hi-Pro Ball  
Roz­ší­řená řada ven­tilů Hi-Pro Ball pro tlak až do 1379 bar. 4190-HH/20K
Řada MPB
Stře­do­tlaký ven­til do 1379 bar do nároč­ného pro­středí, ve vari­antě dvou a tří cestný, mož­nost ovlá­dat elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým pohonem. 4121-BV
4234
Pohony
Dva základní modely pne­u­ma­tic­kých pohonů: vratný pru­ži­nový nebo dvoj­činný. U elek­tric­kých pohonů jsou k dis­po­zici tři série s růz­nými specifikacemi.     4121-BV
série 50
4123 

Podrob­nější tech­nické infor­mace ke kulo­vým a uza­ví­ra­cím ven­ti­lům — série MB / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace ke kulo­vým a uza­ví­ra­cím ven­ti­lům — série SWB / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace ke kulo­vým a uza­ví­ra­cím ven­ti­lům — série HB / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace ke kulo­vým a uza­ví­ra­cím ven­ti­lům — série PR / parker.com

Podrob­nější tech. infor­mace ke kulo­vým a uza­ví­ra­cím ven­ti­lům — série 20K Hi-Pro / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace ke kulo­vým a uza­ví­ra­cím ven­ti­lům — série MPB / parker.com