Manometrické ventily


Instrumentační ventily a ventilové soupravy, manometrické ventily, řada PV

Mano­me­t­rický ven­til je jeh­lový ven­til s mož­ností napo­jení mano­me­tru a spo­lečně s vypouš­tě­cím ven­ti­lem zajiš­ťují odvzduš­nění a odka­lení při jejich výměně a kalibraci.

 

 

 

 

Manometrické ventily - přehled

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

Kata­log

Řada HGV Malý, jed­no­du­chý uza­ví­rací ven­til na mano­me­try do tlaků až 690 bar. Ven­til je sou­částí jeh­lo­vých ven­tilů řady HV.  4190-HV
Řada PV Široká vari­a­bi­lita těs­ní­cích mate­ri­álů, je vyba­ven fixační destič­kou jejich krytu proti náhod­nému uvol­nění. Vře­teno má pro­ti­pra­chové utěs­nění zabra­ňu­jící externí kontaminaci.  4110-U

Podrob­nější tech­nické infor­mace k mano­me­t­ric­kým ven­ti­lům — řada HGV / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k mano­me­t­ric­kým ven­ti­lům — řada PV / parker.com