Vlnovcové, UHP (Ultra High Purity) a membránové ventily


Instrumentace, membránový ventil Parker Veriflo, řada NV55

Výrobní divize Par­ker VERIFLO nabízí mem­brá­nové ven­tily a ven­tily pro vysoké čis­toty UHP (Ultra High Purity), zamě­řené pro ana­ly­tické apli­kace nebo do vakua, s širo­kým výbě­rem para­me­trů dle potřeby zákazníka.

Cel­kové port­fo­lio ven­tilů dopl­ňují vlnov­cové ven­tily, které jsou kon­stru­o­vány tak, že jejich pri­mární vlnov­cové těs­nění má pro zajiš­tění těs­nosti ještě sekun­dární těsnění.

 

parker_veriflo_trans_BG

 

 

 

 

 

Membránové ventily - přehled

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

Kata­log

Řada NV17 Eko­no­mický, vysoce výkonný ven­til s vyso­kým počtem cyklů. Vyu­ží­ván jako zaví­rací nebo izo­lační ven­til nebo řídící a pře­pí­nací panely, pro vzor­ko­vací a ana­ly­tická zařízení.   NV17 Series
Řada NV55 a NV70 Eko­no­mické řady ven­tilů pro vše­o­becné vyu­žití na vysoké průtoky. NV55 Series
NV70 Series
Řada 16 Série ven­tilu na vysoké prů­toky při vyso­kých tla­cích až do 207 bar. 16 Series

Podrob­nější tech­nické infor­mace k mem­brá­no­vým ven­ti­lům — řada NV17 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k mem­brá­no­vým ven­ti­lům — řada NV55 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k mem­brá­no­vým ven­ti­lům — řada NV70 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k mem­brá­no­vým ven­ti­lům — řada 16 / parker.com

Vlnovcové ventily - přehled

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

Kata­log

Řada FB V pří­padě zájmu, pro­sím kon­tak­tujte naše tech­nické oddělení. 4145

UHP (Ultra High Purity) ventily - přehled

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

Kata­log

Řada 17R
Řada 18R
Řada 830
Řada 845
Řada 855
Řada 870
Řada 945
Řada 970
Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu. 17R UHP Series
18R UHP Series
800 UHP Series
845 UHP Series
855 UHP Series
870 UHP Series
945 UHP Series
970 UHP Series

Podrob­nější tech­nické infor­mace k UHP ven­ti­lům — řada 17R / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k UHP ven­ti­lům — řada 18R / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k UHP ven­ti­lům — řada 830 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k UHP ven­ti­lům — řada 845 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k UHP ven­ti­lům — řada 855 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k UHP ven­ti­lům — řada 870 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k UHP ven­ti­lům — řada 945 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k UHP ven­ti­lům — řada 970 / parker.com