Pojistné ventily


pojistny-ventil-rada HPRV-High-pressure

 

Pojistný ven­til má jako hlavní úlohu pře­de­vším ochrana pří­strojů a sys­témů před nežá­dou­cími vlivy zvý­še­ného tlaku.

Ven­tily mají něko­lik roz­sahů. Pro snadné roz­li­šení jsou pra­covní roz­sahy barevně odlišeny.

Serie HPRV se dodává s PED cer­ti­fi­kací.

 

 

 

 

 

 

Pojistné ventily - ventily

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

Kata­log

Řada HPRV Tato série je dodá­vána s cer­ti­fi­kací PED a ozna­če­ním CE. Ven­tily jsou ve vari­antě níz­kotlaké do 28 bar a vyso­kotlaké do 414 bar. Ven­til je nasta­ven na poža­do­vaný tlak ve výrobě a je zajiš­těn plom­bou. Nasta­vený tlak je trvale vyzna­čen na těle ventilu.  4190-HPRV
Řada RL4 Série pro nízké tlaky do 28 bar. Ven­til je možný nasta­vit na poža­do­vaný tlak za pro­vozu, tlak lze manu­álně sní­žit v celém roz­sahu. Nasta­vený tlak lze zajis­tit plombou.  4131-RL
Řada RH4 Série pro tlaky do 414 bar. Ven­til je možný nasta­vit na poža­do­vaný tlak za pro­vozu, tlak lze manu­álně sní­žit za pro­vozu do 103 bar. Nasta­vený tlak lze zajis­tit plombou.  4131-RH
Řada MPRA Pojistný ven­til pro apli­kace s tlaky do 1448 bar.  4234 (strana 38)

Podrob­nější tech­nické infor­mace k pojist­ným ven­ti­lům — série HPRV / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k pojist­ným ven­ti­lům — série RL4 a RH4 / parker.com