Ventilové soupravy - manifoldy


Pěti ventilová souprava (Manifold) Parker

Ven­ti­lová souprava — mani­fold je navr­žen pro zvý­šení bez­peč­nosti a sní­žení insta­lač­ních nákladů. Jed­ním těle­sem lze zajis­tit kom­bi­naci odi­zo­lo­vání instru­mentů, jejich pří­pad­nou kalib­raci, a to spo­lečně s odvzduš­ně­ním (odka­le­ním) či ode­brá­ním vzorků.

Par­ker nabízí ven­ti­lové soupravy (mani­foldy) v roz­sahu dvou, tří a pěti ven­ti­lo­vých bloků, které jsou vhodné pro všechny typy instru­men­tač­ních insta­lací, spe­ci­fi­kací a aplikací.

Základní pře­hled por­fo­lia ven­ti­lo­vých souprav — mani­foldů Par­ker  i se sou­vi­se­jí­cími pro­dukty najdete v pře­hle­do­vém letáku Mani­folds Direc­tory — cat 4190-PD

Pří­slu­šen­ství — pří­ruby — k ven­ti­lo­vým soupra­vám (mani­fol­dům) najdete na stránce Pří­ruby.

Ventilové soupravy - manifoldy - přehled

Typ
ven­ti­lové soupravy

Cha­rak­te­ris­tika ventilu 

Kata­log 

Dvou, tří a pěti ven­ti­lové soupravy — Řada H
Kom­pletní řada pro všechna měření na prin­cipu tla­kové dife­rence, mož­nost dvo­ji­tého uza­vření “Double block and bleed”. Ven­ti­lové soupravy pro tlak do 689 bar.
Mani­fold Book
4190-PM
4190-FM
Řada Hi-Pro
Řada ven­ti­lo­vých bloků s kulo­vými ven­tily s vrtá­ním 10mm a jeh­lo­vými ven­tily, mož­nost dvo­ji­tého uza­vření “Double block and bleed”. Ven­ti­lové soupravy pro tlak do 689 bar. Mani­fold Book
4190-HBM 
Pří­ru­bové manifoldy
Řada pří­ru­bo­vých mani­foldů zahr­nuje jed­no­pří­ru­bové mani­foldy s jeh­lo­vými ven­tily, Pro-Block mani­foldy s kom­bi­nací jeh­lo­vých a kulo­vých ven­tilů, s mož­ností napo­jení až třemi pří­ru­bami. Pro-block mani­foldy jsou také v alter­na­tivě pro vzor­ko­vací nebo vstři­ko­vací aplikace  Mani­fold Book
Dis­tri­buční manifoldy
Kom­paktní jeh­lové dis­tri­buční mani­foldy obsa­hují 5 nebo 10 ven­tilů, modu­lární kulový mani­fold může obsa­ho­vat až 20 ven­tilů. Mani­fold Book
4190-DM

 


Podrob­nější tech­nické infor­mace k mani­fol­dům — řada H / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k mani­fol­dům — řada Hi-Pro / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k pří­ru­bo­vým mani­fol­dům / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k dis­tri­buč­ním mani­fol­dům / parker.com