Vypouštěcí a odvzdušňovací ventily


Instrumentační ventily a ventilové soupravy, vypouštěcí a odvzdušňovací ventil, řada BV

 

Vypouš­těcí a odvzduš­ňo­vací ven­til najde uplat­nění při sní­žení tlaků v sys­té­mech, odvzduš­nění a odka­lení, výměně a kalib­raci instrumentů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypouštěcí a odvzdušňovací ventily - přehled

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

Kata­log

Řada BV Uplat­nění pře­de­vším u pro­duktů jako jsou ven­ti­lové bloky (mani­foldy) a mano­me­t­rické ven­tily. Tuto řadu lze pou­žít i u mnoha hyd­rau­lic­kých aplikacích.  4133-BP
Řada PG  Pou­žívá k odvzduš­nění, které se usku­teč­ňuje přes odvě­trá­vací otvor v krytu. Díky voli­telné kuličce z PTFE lze pomocí síly pou­hého prstu vytvo­řit bez­úka­pové utěsnění.  4133-BP

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vypouš­tě­cím a odvzduš­ňo­va­cím ven­ti­lům — řada BV / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vypouš­tě­cím a odvzduš­ňo­va­cím ven­ti­lům — řada PG / parker.com