Zpětné ventily


Instrumentační ventily a ventilové soupravy, zpětný ventil, řada C

 

Zpětné ven­tily jsou kon­stru­o­vány k zajiš­tění jed­no­směr­ného prů­toku kapa­lin a plynů.

Hlavní pou­žití je v pet­ro­che­mic­kém prů­myslu, ener­ge­tic­kém a papí­ren­ském prů­myslu a rov­něž ve farmacii.

 

 

 

 

 

 

 

Zpětné ventily - přehled

Typ ven­tilu

Cha­rak­te­ris­tika ventilu

Kata­log

Řada C Stan­dardní pro­ve­dení s kužel­kou s dora­zem ome­zu­jící zátěž na pru­žinu do tlaků 414 bar. Mož­nost volby z něko­lika otví­ra­cích tlaků.   4130-C
Řada CO Vylep­šená řada C pro apli­kace s vyso­kými nároky na těs­nost. Těs­nost je garan­to­vána dle veli­kosti ven­tilu až pro hod­noty 4 x 10–9 atm-cm2/s.  4130-CO
Řada CB / CBF Ven­tily z této série jsou vhodné do nároč­ného pro­středí s vyso­kými tep­lo­tami a médií o vysoké visko­zitě. Sní­žené nároky na údržbu. Jed­nou z cílo­vých apli­kací jsou dvou­pa­li­vové turbíny. 4130-CB
Řada LC Série určená do extrém­ních tep­lot až 482 °C. Kuželka kon­strukčně vyu­žívá gra­vi­tace zpět­ného tlaku k dosa­žení utěs­nění až 99,9% toku. Ven­til je ide­ální pro kapaliny. 4130-LC
Řada MPC  Zpětný ven­til pro apli­kace s tlaky do 1379 bar. 4234 (strana 37) 

Podrob­nější tech­nické infor­mace k zpět­ným ven­ti­lům — řada CO / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k zpět­ným ven­ti­lům — řada CB/CBF / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k zpět­ným ven­ti­lům — řada LC / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k zpět­ným ven­ti­lům — řada MPC / parker.com