Vzorkovací láhve


Vzorkovací láhev Parker s příslušenstvím

Vzor­ko­vací láhev se pou­žívá jako ochranná nádoba na skla­do­vání a pře­pravu vzorků kapa­lin nebo plynů.

Láhve jsou dimen­zo­vány na tlaky až do 124 bar. Nej­běž­něji pou­ží­vané pro odběr vzorků uhlo­vo­díků v rafi­né­ri­ích, odběry vzorků plynů pro chro­ma­to­gra­fii nebo vzorků kon­den­zátů z fosil­ních paliv nebo jader­ných elek­trá­ren. V pro­ve­dení z nerezu nebo hli­níku. Řada DOT — kata­log 4160-SC

Příslušenství pro vzorkovací láhve

  • malé jeh­lové ventilky
  • prů­tržné mem­brány proti přetlaku
  • kom­bi­no­vaný jeh­lový ven­til s prů­trž­nou membránou
  • ponorné tru­bičky proti přeplnění

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vzor­ko­va­cím lah­vím / parker.com