Pneumatické systémy a produkty


parker-pneumatika

V důsledku vývoje ino­va­tiv­ních pro­duktů a akvi­ziční stra­te­gie za úče­lem zvý­šení spek­tra pne­u­ma­tic­kých pro­duktů a řešení, dis­po­nuje Par­ker jed­nou z nej­šir­ších pro­duk­to­vých nabí­dek na trhu. Naše nabídka nyní před­sta­vuje široké spek­trum výrobků pro nasa­zení v pne­u­ma­tic­kých obvo­dech a to od kom­pre­soru až po výkonné členy. Může jít o pohon pro roz­jezd vozi­dla, pohyb válce, otá­čení motoru, zve­dání za pomocí vakua nebo držák sbě­rače pro dojení krav.

Nej­dů­le­ži­tější pro­dukty Par­ker, které se zamě­řují na trh pne­u­ma­tic­kých zaří­zení, jsou pne­u­ma­tické válce a pne­u­ma­tické ven­tily.  Také jed­notky pro úpravu vzdu­chu a plas­tové trubky pro jeho rozvod.

 

Návrhy a zakáz­ková výroba inte­gro­va­ných řešení pro vzduch, plyn a kapa­liny jsou jed­nou z našich hlav­ních specializací.

Dis­tri­buční síť spo­leč­nosti Par­ker je nej­kom­plex­nější na celém světě, což zna­mená, že naše pro­dukty jsou dostupné u spe­ci­a­li­zo­va­ných dis­tri­bu­torů zamě­řu­jí­cích se na pne­u­ma­tická zaří­zení kde­koli se nacházíte.

Pneumatické systémy a produkty pro různá odvětví

Par­ker a sil­niční doprava a auto­mo­bi­lový průmysl

Vyu­žití v nej­růz­něj­ších doprav­ních pro­stře­dích — od sever­ských lesů po před­měst­ské čtvrti — tam všude nachá­zejí vyu­žití u všech druhů sil­nič­ních vozi­del — pomá­hají s pohy­bem, zdvi­há­ním, naklá­dá­ním a naklá­ně­ním.
Dodávky pro auto­mo­bi­lový prů­mysl glo­bál­ním měřítku a místní tech­nic­kou pod­poru pro široký sor­ti­ment pne­u­ma­tic­kých sys­témů a kom­po­nentů. Sys­témy řízení voda vzduch ve výrob­ních závo­dech automobilek.

Par­ker a kole­jový průmysl

Ino­va­tivní a spo­leh­livé kom­po­nenty a sys­témy — od ovlá­dání a pohonů dveří až po brz­dné sys­témy a auto­ma­tické spojky.

Par­ker a potra­vi­nář­ský prů­mysl a mlé­ká­ren­ské technologie

Pří­slu­šen­ství pro stroje vyu­ží­vané ve všech fázích výroby potra­vin — od zpra­co­vání masa a výroby sýrů až po zpra­co­vání kos­ter; dodává široký sor­ti­ment výrobků vyrá­bě­ných dle spe­ci­ál­ních poža­davků zákazníků.

Výrobky Par­ker najdou uplat­nění dále také v bali­cím prů­myslu a hut­nic­tví hli­níku (kon­strukce a výroby odla­mo­vačů strusky a podá­va­cích válců pro výrobu suro­vého hliníku).

Produkty v kategorii Pneumatika