Jednotky na úpravu vzduchu (FRL jednotky)


Pneumatika, jednotky na úpravu vzduchu Parker, P3Y filtr + regulátor + maznice

Nabí­zíme velký výběr sušičů, fil­trů, maza­cích jed­no­tek, regu­lá­torů a kom­bi­no­va­ných jed­no­tek na úpravu vzdu­chu — FRL jed­notky. Plně vyba­vené fil­try, regu­lá­tory, fil­try s regu­lá­tory a mazací jed­notky jsou k dis­po­zici se širo­kou šká­lou stan­dard­ního vyba­vení, aby vyho­vo­valy vašim potře­bám na úpravu vzduchu.

Pře­nosné sušiče Par­ker posky­tují čistý a suchý vzduch přesně tam, kde je ho potřeba. Nabí­zejí kom­paktní leh­kou kon­strukci, jed­no­du­chou mon­táž a prak­ticky bez­údrž­bový provoz.

Par­ker sys­témy pro čistý vzduch usnad­ňují fir­mám zajis­tit ochranu zaří­zení, sní­žit pro­stoje i náklady na údržbu a maxi­ma­li­zo­vat řešení vyu­ží­va­jící stla­čený vzduch.

 

 

 

Kompletní FRL jednotka na úpravu vzduchu obsahuje

  • vlastní redukční ventil
  • filtr
  • maz­nici

Díky modu­lo­vému řešení nabízí úplná jed­notka na úpravu vzdu­chu široký výběr vzá­jem­ných kom­bi­nací v při­po­jo­va­cích veli­kos­tech od G1/8“ po G2“. Kom­pletní řadu úprav­ných jed­no­tek dopl­ňuje pří­slu­šen­stvínajíž­děcí a uza­ví­rací ven­til, tla­kový spí­nač, mano­metr, spo­jo­vací sady a roz­dě­lo­vací blok, který umož­ňuje oddě­lit v pří­padě potřeby napří­klad fil­tro­vaný nepři­ma­zá­vaný vzduch při zařa­zení mezi filtr a maznici.

Tech­no­lo­gie Nano-Mlhy (Nano­mist technology)

Maz­nice, sou­část FRL jed­notky, hraje důle­ži­tou roli při zajiš­ťo­vání život­nosti nava­zu­jí­cích pne­u­ma­tic­kých dílů. Lubri­kace pomáhá udr­žo­vat pne­u­ma­tické kom­po­nenty v dob­rém stavu. Sni­žuje tření mezi posuv­nými / pohy­bu­jí­cími se povrchy pro zlep­šení účin­nosti a mini­ma­li­zaci opotřebení.

Paten­to­vaná tech­no­lo­gie Nano-Mlhy vytváří mlhu ole­jo­vých čás­tic tak jem­ných, že jsou téměř nevi­di­telné pro lid­ské oko. Tyto čás­tice umož­ňují zajis­tit rov­no­měr­nou dodávku lubri­kační teku­tiny. Tech­no­lo­gie Nano-Mlhy umož­ňuje auto­ma­ticky nasta­vo­vat objem oleje pomocí regu­lace prů­toku, a zajistí tak poža­do­va­nou lubri­kaci s přesně správ­ným pomě­rem prou­dí­cího vzdu­chu a oleje.

U tech­no­lo­gie jemné Nano-Mlhy jsou ole­jové čás­tice redu­ko­vány až na veli­kost 200 nano­me­trů, což výrazně sni­žuje jejich hmot­nost a umožní jejich dopravu na větší vzdá­le­nost – až 40 metrů. V důsledku toho je možné umis­ťo­vat lubri­ká­tory v zaří­ze­ních v daleko vět­ších odstu­pech. Sní­žení počtu lubri­ká­torů nejen usnad­ňuje plá­no­vání údržby sys­tému, ale zna­mená také výrazné sní­žení nákladů na lubri­kační zařízení.

Odkazy na CAD knihovny - pneumatika, pnematické systémy Parker - Parker Hannifin

Pře­hled odkazů na CAD knihovny pro pne­u­ma­tické ven­tily, pne­u­ma­tické, rotační a spe­ci­ální válce a úpravu vzduch

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podrob­nější tech­nické infor­mace k jed­notkám na úpravu vzdu­chu (FRL jed­notkám) / parker.com

 

Video - technologie Nano-Mlhy