Pneumatická šroubení, trubky a rychlospojky


pneumaticke-sroubeni-trubky-a-rychlospojky-group

Pne­u­ma­tické trubky a šrou­bení slouží pro pro­po­jení jed­not­li­vých pne­u­ma­tic­kých prvků mezi sebou jako jsou ven­tily, válce, jed­notky úpravy vzdu­chu a ostatní pne­u­ma­tické komponenty.

Nabí­zíme celou řadu nej­růz­něj­ších pne­u­ma­tic­kých šrou­bení dle cha­rak­teru pou­žití s růz­nými mož­nostmi při­po­jení dle spe­ci­fi­kace SAE, ISO, DIN, DOT, JIS apod.

Pro­po­jení mezi šrou­be­ními je možno pomocí tru­bek a hadic, které jsou vyrá­běny také v celé škále pro různé poža­davky zákazníka.

 

logo_Legris

 

 

Podrob­nější tech­nické infor­mace k pne­u­ma­tic­kému šrou­bení a rych­lo­spoj­kám Legris / parker.com


Systém pro rozvod tlakového vzduchu TRANSAIR

Ilustrace systému Transair

Ilu­strace sys­tému Transair

Pro roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu lze pou­žít také sys­tém Transair (Par­ker Legris), který je vhodný jak pro cen­t­rální roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu, tak i pro dílčí roz­vody, např. podél výrob­ních linek.  Je kon­ci­po­ván jako sta­veb­nice, jejíž sou­částí jsou jed­not­livé spo­jo­vací prvky, trubky a pry­žové hadice.

Kom­pletní infor­mace o sys­té­mech Transair (výrobní divize Legris) najdete na stránce Transair / Par­ker nebo přímo kor­po­rát­ní stránce www.legris.com.