Pneumatické válce


AUG03060015-S-T

Pne­u­ma­tický válec je mecha­nické zaří­zení, které jako pra­covní medium vyu­ží­vají pře­vážně stla­čený vzduch nebo jiná plynná media. Síla stla­če­ného media se pře­vádí na mecha­nický pohyb pístu spo­je­ného s pístní tyčí.

Při porov­nání s hyd­rau­lic­kými válci jsou pne­u­ma­tické válce obecně jed­no­dušší a lehčí. Pne­u­ma­tické válce pra­cují běžně s tla­kem do 10 bar.

 

 

 

 

Pneumatické válce v široké řadě průměrů a zdvihů

V našem port­fo­liu najdete širo­kou řadu prů­měrů i zdvihů pne­u­ma­tic­kých válců včetně pro­ve­dení, napo­jení apod. Pne­u­ma­tické válce firmy Par­ker se osvěd­čily na trhu jako nej­spo­leh­li­vější, jsou kon­ku­rence schopné a záro­veň cenově dostupné.

Odkazy na CAD knihovny - pneumatika, pnematické systémy Parker - Parker Hannifin

Pře­hled odkazů na CAD knihovny pro pne­u­ma­tické ven­tily, pne­u­ma­tické, rotační a spe­ci­ální válce a úpravu vzduch

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podrob­nější tech­nické infor­mace k pne­u­ma­tic­kým vál­cům / parker.com