Pneumatické ventily a ventilové ostrovy


Limit switches PXC

Pne­u­ma­tický ven­til je pne­u­ma­tický prvek, který slouží k roz­vodu vzdu­chu a k jeho řízení v pne­u­ma­tic­kých sys­té­mech. Pne­u­ma­tické ven­tily jsou sou­částí koneč­ných výkon­ných zaří­zení, kte­rými jsou napří­klad pne­u­ma­tické válce, motory, rotační válce a další.

Jed­notky Air Saver pro sní­žení spo­třeby ener­gie / stla­če­ného vzduchu

Jed­notka pou­žívá tech­no­lo­gii pulz­ního vzdu­chu, jejím zákla­dem je pře­pí­nací ven­til, který pře­vádí trvalý prů­tok vzdu­chu na pul­zu­jící prů­tok bez potřeby jaké­ho­koli dal­šího vněj­šího ovlá­dání. Zaří­zení gene­ruje prů­tok vzdu­chu jako řadu vyso­ko­rych­lost­ních pulzů zapí­na­jí­cích a vypí­na­jí­cích prů­tok, v době vypnutí prů­toku nevzniká žádná spo­třeba vzdu­chu, což vede k men­šímu počtu cyklu dopl­ňo­vání vzdu­chu do vzdušníku.

Vedle zna­če­ného sní­žení spo­třeby vzdu­chu nabízí jed­notka Air Saver také úsporu výkonu kom­pre­soru, sní­žení cel­ko­vých emisí CO2 a pod­statné zvý­šení ener­ge­tické účinnosti.

Uspora vzduchu při použití jednotky Air Saver

Jed­notka Air Saver se velmi snad­nou insta­luje. Ve výrob­ních závo­dech pou­ží­va­jí­cích elek­tricky ovlá­dané sole­no­i­dové ven­tily pro řízení prů­toku vzdu­chu lze jed­notku rychle a snadno nain­sta­lo­vat do vedení, a tak ihned sní­žit spo­třebu bez význam­ných změn.  Pro výrobní zaří­zení pou­ží­va­jící ruční kulové ven­tily exis­tují také pasivní verze jed­notky z řady Air Saver, které nevy­ža­dují žád­nou elek­tric­kou energii.

 


emea_cz_air_saver_unit_Blowgun_HASV08 emea_cz_air_saver_unit Module_HASV08 NOVINKA
Tech­no­lo­gie pul­zu­jí­cího proudu vzdu­chu
šetří až 35 % spo­třeby vzdu­chu a elek­trické ener­gie.
Ino­va­tivní Air Saver Inline Module pro ofu­ko­vací pistole

 


Pneumatické ventily pro různé aplikace

Ven­tily a ven­ti­lové ost­rovy Par­ker jsou k dis­po­zici v růz­ných typech a kon­fi­gu­ra­cích a mohou být ovlá­dány ručně, moto­rem, elek­tro­mag­ne­tem nebo vzduchem.

Odkazy na CAD knihovny - pneumatika, pnematické systémy Parker - Parker Hannifin

Pře­hled odkazů na CAD knihovny pro pne­u­ma­tické ven­tily, pne­u­ma­tické, rotační a spe­ci­ální válce a úpravu vzduch

 

 

 

 

 

 

 

 


Podrob­nější tech­nické infor­mace k pne­u­ma­tic­kým ven­ti­lům / parker.com

 

Video AIR SAVER — Snižte spo­třebu ener­gie / vzdu­chu v pne­u­ma­tic­kých sys­té­mech až o 50 %