Rotační válce


Pneumatika, rotační aktuátory (válce) Parker, série RA

Rotační válec (aktu­á­tor) je mecha­nické zaří­zení, které jako pra­covní medium vyu­ží­vá pře­vážně stla­čený vzduch. Síla stla­če­ného vzdu­chu se pře­vádí na mecha­nický pohyb pístu spo­je­ného s výstup­ním hří­de­lem. Vli­vem mecha­nické vazby tak dochází k natá­či­vému pohybu výstup­ního hří­dele. Rotační válce pra­cují běžně s tla­kem do 10 bar.

Série rotač­ních válců a vzdu­cho­vých motorů Par­ker nabízí mož­nost neu­stá­lého rotač­ního pohybu.

 

 

 

Inovativní a spolehlivé rotační válce

Rotační válce jsou kom­paktní zaří­zení, která jsou vyu­ží­vána v celém spek­tru prů­mys­lo­vých odvětví jako jsou balení, zpra­co­vání, elek­tro­nika, apod.  K dis­po­zici jsou také verze z nere­zové oceli pro potra­vi­nář­ský prů­mysl nebo robust­nější modely pro obecné prů­mys­lové aplikace.

Odkazy na CAD knihovny - pneumatika, pnematické systémy Parker - Parker Hannifin

Pře­hled odkazů na CAD knihovny pro pne­u­ma­tické ven­tily, pne­u­ma­tické, rotační a spe­ci­ální válce a úpravu vzduch

 

 

 

 

 

 

 

 


Podrob­nější tech­nické infor­mace k rotač­ním vál­cům, série PV / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k rotač­ním vál­cům, série PRO/PRN / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k rotač­ním vál­cům, série RA / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k rotač­ním vál­cům, série VRS/VRA / parker.com