Solenoidové ventily


Solenoidové ventily Parker, vodní ventily

Sole­no­i­dové ven­tily jsou elek­tro­mag­ne­tické ven­tily pro ote­ví­rání / uza­ví­rání prů­toku kapa­lin a plynů.

Ven­tily se vyrá­bějí jako dvou­polo­hové ve dvou a více­cest­ném pro­ve­dení z mate­ri­álů: mosaz, hli­ní­ková sli­tina, nere­zová ocel.

Roz­mezí pro­voz­ních tlaků je v závis­losti na mate­ri­álu a výkonu až do 100 bar. Spe­ci­ální sku­pi­nou jsou sole­no­i­dové ven­tily pro chla­dí­ren­skou a kli­ma­ti­zační techniku.

 

 

Solenoidový ventil pro otevření/zavření průtoku

  • vzdu­chu

  • vody

  • neteč­ných plynů

  • leh­kých olejů

  • neagre­siv­ních kapalin

  • vody a páry za vyso­kých tep­lot (180 °C)

  • topné oleje

 


Sole­no­i­dové ven­tily — On Line Pro­duct Selec­tor — Par­ker Han­ni­fin, divize FCDE      ikona-new