Vakuová technika


Vakuová technika Parker, vakuové přísavky

Veš­keré kom­po­nenty vaku­ové tech­niky se pou­ží­vají v širo­kém spek­tru prů­myslu, napří­klad v auto­mo­bi­lo­vém prů­myslu k pře­ná­šení a mani­pu­laci s mate­ri­á­lem ve výrob­ních linkách.

Vaku­ová tech­nika nabízí gene­rá­tory vakua, vaku­ové sen­zory a ejek­tory. Hlavní kom­po­nen­tou jsou však různé druhy pří­sa­vek.

 

 

 

Vakuové přísavky Parker

  • plo­ché přísavky
  • dráž­kové přísavky
  • dvou­lůž­kové přísavky
  • vlno­vité přísavky
  • plo­ché otočné přísavky
  • pří­savky na fólii
  • pří­savky na film
  • pří­savky na papír

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vaku­ové tech­nice / parker.com