Vzduchové motory


Robust Air Motor - P1V-M

Pne­u­ma­tické vzdu­chové motory jsou ide­ál­ním řeše­ním pro mnoho apli­kací jako jsou stroje pro mani­pu­laci s mate­ri­á­lem, balení, pás­ko­vání nebo tisk, pet­ro­che­mické a země­děl­ské vyba­vení, stroje na zpra­co­vání potra­vin a mnoho dal­ších zákaz­nic­kých a stan­dard­ních strojů.

Nabí­zíme vzdu­chové motory Par­ker ve výkonu od 20W do 18kW.

 

Vzduchové motory - řešení pro automatizovaný provoz

Pne­u­ma­tické motory nabí­zejí oproti elek­tric­kým moto­rům mnoho výhod a mnohdy jsou jedi­nou vhod­nou mož­ností pro auto­ma­ti­zo­vaný provoz.

Pne­u­ma­tické motory jsou spo­leh­livé a vyzna­čují se dlou­hou životností.


Podrob­nější tech­nické infor­mace k vzdu­cho­vým moto­rům série P1V-A / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vzdu­cho­vým moto­rům série P1V-B / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vzdu­cho­vým moto­rům série P1V-M / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vzdu­cho­vým moto­rům série P1V-P / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vzdu­cho­vým moto­rům série P1V-S / parker.com