Systémy řízení vzduch/voda ve výrobních závodech


Water Retract Group Shot

Auto­mo­bi­lový prů­mysl patří mezi hlavní hnací motory naší eko­no­miky. Dopravní pro­středky se vyrá­bějí na moder­ních auto­ma­ti­zo­va­ných lin­kách, kde část pro­cesu zajiš­ťují roboty a část lid­ská pra­covní síla. Tato sou­čin­nost se vyu­žívá i při výrobě karo­sé­rii vozi­del. Aby byl zajiš­těn maxi­málně ply­nulý chod výrob­ních linek a všech robotů, byla vyvi­nuta široká škála pro­duktů pro řízení sys­témů vzduch/voda ve výrob­ních závo­dech auto­mo­bi­lek na celém světě. Mezi ně napří­klad patří jed­notky pro dodávky vzdu­chu v kom­bi­naci s jed­not­kami vod­ního chla­zení pro bodové svá­ření karoserií.

Jed­notky LVU pro dodávky vzduchu

Jed­notky pro dodávku vzduchu/vody kom­bi­nují dodávku vzdu­chu pro roboty nebo jiné apli­kace, které vyža­dují vzduch s blo­kem vod­ního chla­zení pro roboty nebo pne­u­ma­ticky ovlá­dané sva­řo­vací pis­tole. Tyto sys­témy plní všechny nej­no­vější poža­davky auto­mo­bi­lo­vého prů­myslu, a lze je při­způ­so­bo­vat oso­bi­tým poža­dav­kům jed­not­li­vých výrobců.

Jednotka LVU pro jednotlivou nebo dvojitou stanici

Jenotka LVU pro jed­not­li­vou nebo dvo­ji­tou stanici

Jed­notky retrak­toru vody WRA (Water Retract Actuator)

Tento pro­dukt je nej­lep­ším řeše­ním k zabrá­nění nad­měr­ného úniku vody při výměně hrotu pis­tole bodové svá­řečky. Jed­notka retrak­toru vody sni­žuje tlak vody v uza­vře­ném chla­di­cím okruhu (odta­huje určitý objem vody), a tím eli­mi­nuje pro­blémy s roz­li­tím chla­dicí vody v dílně nebo na drahé vybavení.

Auto­ma­tický pro­ces výměny hrotu začíná uza­vře­ním přívodu/výstupu na ovlá­da­cím panelu chla­dící vody. Po uza­vření pří­vodu vody je nutné elek­tricky vypnout pne­u­ma­tický regu­lační ven­til při­řa­zený pro pohon retrak­toru vody. Pohon retrak­toru vody pro­vede zpětný ‚zdvih’, což má za násle­dek zvý­šení objemu v sys­tému vod­ního chla­zení. Tlak chla­dicí vody klesne o vytvo­řený ‚pod­tlak‘. V prů­běhu demon­táže svá­ře­cího hrotu se dostane do oblasti svá­ření ome­zené množ­ství chla­dicí vody jako důsle­dek vytvo­ře­ného ‚pod­tlaku‘ ve vedení vody. Ote­vření hlav­ního pří­vodu vody a elek­trické zapnutí pne­u­ma­tic­kého regu­lač­ního ven­tilu v sys­tému pohonu retrak­toru vody uvede celý sys­tém do pro­vozu a při­praví jej na příští výměnu svá­ře­cího hrotu.

Sys­tém je posta­ven na bázi stan­dard­ních kom­po­nentů s vyu­ži­tím vlast­ního pohonu Par­ker a tech­no­lo­gií těs­nění a montáže.

Před­nosti pohonů retrak­toru vody (WRA — Water Retract Actuator)

  • Snadná insta­lace
  • Jed­no­du­ché začle­nění do stá­va­jí­cího sys­tému chla­dicí vody
  • Anti­ko­rozní ochra­nou proti médiu – chla­dicí vodě
  • Kon­strukce efek­tivní z hle­diska nákladů
  • Mož­nost při­způ­so­bit spe­ci­fic­kým pro­gra­mům pro výrobce auto­mo­bilů a pro nové nebo vymě­ňo­vané nástroje.

Sys­tém retrak­toru vody je možné také vyu­ží­vat v dal­ších apli­ka­cích. Lze ho insta­lo­vat přímo do panelu již exis­tu­jí­cího sys­tému roz­vodu vody. Rov­něž je možné ho vyu­žít i při řízení a moni­to­ro­vání prů­toku chla­dicí vody přes svá­řecí hroty u bloku potrubí řady WBB, toto řešení je ide­ální pro mon­táž v rámu i pro rámy s upev­ně­ním na zem. K dis­po­zici jsou dva modely s retrakč­ním obje­mem 250 ml (stan­dartní) a 125 ml. Lze si zvo­lit dva prů­měry pístů pro vzdu­chový objem (63 a 80 mm), pří­pojky body BSPP a NPT 1/2″ a také různé volné pne­u­ma­tic­kého ovládání.

Systém řízení HIP&RIP

Sys­tém řízení HIP&RIP

Sys­témy retrak­toru vody HIP & RIP

Kom­pletní sys­tém pro řízení a dodávku vzduchu/vody do svá­řecí buňky nebo sta­nice. Tyto sys­témy jsou schopny gene­ro­vat tlak vzdu­chu 6 nebo 12 barů, dodat 40 až 500 litrů vody za minutu. Jsou vyba­veny vod­ními fil­try (duál­ními) podle prů­toku vody. Jsou vyba­veny i auto­ma­tic­kým vypnu­tím dodávky vzdu­chu nebo vody. Ope­rá­tor je scho­pen sle­do­vat prů­tok a tlak vzdu­chu a moni­to­ro­vat tlak a tep­lotu vody.

 

 

 Fotogalerie