Průmyslová a diagnostická měřidla SensoControl®


Diagnostika SensoControl

Senso­Con­t­rol® ozna­čuje celou sku­pinu ruč­ních měři­del urče­ných pro dia­gnos­tiku hyd­rau­lic­kých veli­čin, jak v prů­mys­lo­vých apli­ka­cích, tak mobilních.

Vyu­žití má zejména v ser­visu a opra­vá­ren­ství, vývoji a při řešení rekla­mací. Tento sor­ti­ment je určen pro měření a zob­ra­zo­vání všech hyd­rau­lic­kých hod­not, jako je tlak, dife­renční tlak, tla­kové špičky, tep­loty a prů­tok. Umož­ňuje měření vysoko-rychlostních pro­cesů a měření cha­rak­te­ris­tik např. u pro­por­ci­o­nál­ních ventilů.

Diagnostická měřidla pro hydrauliku

Hlav­ním před­sta­vi­tely této sku­piny výrobků jsou dia­gnos­tická měři­dla Ser­vi­ceJ­u­nior®, Ser­vi­ce­Man® a Ser­vi­ce­Mas­ter®. Tyto pří­stroje pou­ží­vají nejen ana­lo­gové zpra­co­vání sig­nálu, ale i digi­tální — tzv. CAN roz­hraní. Pro prů­mys­lové apli­kace se pak vyu­ží­vají sta­ci­o­nární měři­dla — hla­di­no­měry, které mohou být sdru­žené např. s měře­ním tep­loty, či dýcha­cím fil­trem. Dále to jsou tur­bín­kové, nebo zubové prů­to­ko­měry, tla­ková a tep­lotní čidla, pod ozna­če­ním např. SCP01, SCP02 a SCT.

Sor­ti­ment pro prů­mys­lové vyu­žití lze najít v kata­logu Mea­su­re­ment, Con­t­rol and Swit­ching (výstupní sig­nály 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V). Sor­ti­ment pro mobilní apli­kace a měření pomocí sys­tému Senso­Con­t­rol je v kata­logu Senso­Con­t­rol® Dia­gnos­tic Test Equi­p­ment for Hydraulics.

 

Sen­soWin® — pro­gram pro pro­hlí­žení a spra­vo­vání dat pomocí SensoControl®

SensoWin7

 

Podob­nější tech­nické infor­mace k zaří­ze­ním pro dia­gnos­tiku / parker.com

VIDEO — Par­ker Ser­vi­ce­man Plus