Senzory SensoNODE


senzor SensoNODE a mobilni aplikace

Níz­ko­ener­ge­tické bez­drá­tové sen­zory Sen­so­NODE moni­to­rují tlak, tep­lotu a vlh­kost kapa­lin a plynů. Lze je ovlá­dat pro­střed­nic­tvím mobilní apli­kace Par­ker Sen­so­NODE a jsou prv­ními z řady podob­ných pro­duktů, které uvá­díme na trh.

Nová řada pro­duktů Sen­so­NODE vkládá uži­va­te­lům přímo do jejich rukou cenná data, a tak pomáhá před­chá­zet pro­blé­mům a šetří jejich čas a peníze. Bez­drá­tové sen­zory vyřeší obvyklá ome­zení tra­dič­ních drá­to­vých sen­zorů. Díky svým malým roz­mě­rům a snadné mon­táži je lze umís­tit i v těžko dostup­ných pro­stře­dích, kde je pou­žití kabelů neprak­tické nebo nemožné.

Nabí­zíme tři indi­vi­du­ální typy sen­zorů, které mohou moni­to­ro­vat tlak, tep­lotu a vlh­kost v široké škále apli­kací kapa­lin a plynů. Sen­zory mohou být při­po­jeny k moni­to­ro­va­nému zaří­zení buď pomocí hrdla se stan­dard­ním trub­ko­vým závi­tem (NPT), nebo pomocí rych­lo­spojky. Jako zdroj ener­gie vyu­ží­vají běžný typ knof­lí­kové baterie.

Spo­lečně s bez­drá­to­vými moni­to­ro­va­cími sen­zory byla vyvi­nuta také mobilní apli­kace pro zaří­zení s ope­rač­ním sys­té­mem iOS s názvem Sen­so­NODE, která bude zdarma dostupná ke sta­žení v App Store spo­leč­nosti Apple. Snadno ovla­da­telná mobilní apli­kace s maxi­mál­ním dosa­hem až 46 metrů od sen­zorů slouží k bez­drá­to­vému při­po­jení mobil­ního zaří­zení se sys­té­mem iOS (iPhone, iPad nebo iPod touch) k jed­nomu nebo něko­lika sen­zo­rům s auto­ma­tic­kým roz­po­zná­ním. Po při­po­jení se na mobil­ním zaří­zení zob­ra­zují aktu­ální data a dostupné dia­gnos­tické nástroje apli­kace umož­ňují vytvá­řet a zob­ra­zit také nej­růz­nější grafy nebo uži­va­te­lem před­de­fi­no­vaná ozná­mení. Na jed­nom mobil­ním zaří­zení lze sle­do­vat sou­časně až pět vstupů senzorů.

SensoNode aplikace

Mobilní apli­kace Par­ker Sen­so­NODE je dostupná v App Store (iPhone, iPad) nebo na tomto odkazu

Sen­so­NODE by Par­ker Han­ni­fin Corporation

Bez­drá­tové sen­zory Sen­so­NODE jsou kom­pa­ti­bilní se širo­kou šká­lou apli­kací ve zdra­vot­nic­kých, labo­ra­tor­ních a ana­ly­tic­kých zaří­ze­ních, v potra­vi­nář­ství, u hyd­rau­lic­kých a pne­u­ma­tic­kých zaří­zení a u prů­mys­lo­vých výrob­ních procesů.

„Bez­drá­tové sen­zory Par­ker Sen­so­NODE jsou výsled­kem našeho závazku k ino­va­cím. Pro­střed­nic­tvím inves­tic do výzkumu a vývoje jsme obje­vili nové způ­soby vyu­žití sní­ma­cích prvků s níz­kou ener­ge­tic­kou nároč­ností. To umož­ňuje vytvá­řet v sou­čas­nosti na trhu jedi­nečné a nákla­dově efek­tivní bez­drá­tové řešení měření veli­čin. Uži­va­telé mohou ve svých zaří­ze­ních shro­maž­ďo­vat svoje cenná data, což dříve bylo pří­liš nákladné nebo tech­nicky nemožné,” uvedl Mario Calvo, mana­žer obchodní divize Par­ker Quick Coupling Divi­sion.