Specializované servisní služby


servisní vozidlo

 

 

 

 

 

Nabí­zíme spe­ci­a­li­zo­vané ser­visní služby v oblastech:

 • Úprava stla­če­ného vzduchu

  - kon­den­zační sušiče
  opravy a seří­zení chla­di­cích okruhů a jejich uzlů, kon­t­rola jis­ti­cích prvků, čiš­tění kon­den­zá­torů a výmě­níků, gene­rální opravy a eko­lo­gické retro­fity,
  závazné a pre­ven­tivní revize
  - adsorpční sušiče
  opravy ovlá­da­cích prvků, řídí­cích ven­tilů a seří­zení funkč­ních cyklů, obměna výměn­ných mate­ri­álů - fil­trační vložky, tlu­miče, sušicí náplně)
  - fil­trace a sepa­race nečis­tot
  – ste­rilní fil­trace plynů a páry
  - zpra­co­vání kondenzátu

 • Chla­zení kapalin

  - chla­dicí jed­notky
  závazné a pre­ven­tivní revize
  - ven­ti­lá­to­rové chladiče

 • Výroba a úprava plynů

  - gene­rá­tory dusíku a vodíku
  - čis­tiče CO2
  - dýchací vzduch
  – labo­ra­torní gene­rá­tory vzdu­chu bez CO2
  – labo­ra­torní gene­rá­tory vzdu­chu “Zero Air”

oprava a seří­zení řídí­cích a výko­no­vých prvků, kon­t­rola funkč­ních cyklů, výměna dílů (fil­trač­ních vlo­žek, tlu­mičů, adsorpč­ních náplní, kom­pre­sorů), dodávky spo­třeb­ního materiálu.

 • Potrubní roz­vody vzdu­chu a plynů

  - zjiš­tění a měření úniků
  - návrh úspor­ných opat­ření
  - iden­ti­fi­kace zdroje pro­voz­ních pro­blémů — návrh řešení
  kon­t­rola dosa­že­ného ros­ného bodu včetně seří­zení, kon­t­rola tepel­ných a tla­ko­vých ztrát, zjiš­tění pří­pad­ných úniků vzdu­chu, měření prů­toku, ově­ření elek­tric­kého stavu zaří­zení, kon­t­rola odvodu a sepa­race kon­den­zátu, kon­t­rola a sta­no­vení kva­lity stla­če­ného vzdu­chu podle tříd normy ISO8573.1 / 2010 s vysta­ve­ním pro­to­kolu z měření.

Závazné a pre­ven­tivní revize

 1. revize úniků regu­lo­va­ných chla­div (povin­nost dle před­pisu EU 2037/2000, kap. IV, čl. 16 a 17)
  – pra­covní hodiny dle sku­teč­nosti
  – dopravné v pau­šál­ních saz­bách
  – zápis do revizní knihy
  – pří­pla­tek za pří­pad­nou zvý­še­nou náročnost
 2. pra­vi­delné kon­t­roly těs­nosti chla­di­cích okruhů
 3. roční pre­ven­tivní pro­hlídky a kon­t­roly funkč­ních prvků sušičů, jed­no­tek a ostat­ních zaří­zení
  – seří­zení správné hod­noty ros­ného bodu
  – kon­t­rola tepel­ných a tla­ko­vých ztrát, zjiš­tění pří­pad­ných úniků
  – ově­ření elek­tric­kého stavu zaří­zení (kon­t­rola odběru proudu, izo­lač­ního odporu, atd.)
  – vyčiš­tění odvá­děčů kondenzátu
 4. kon­t­rola dosa­žení ros­ného bodu
 5. kon­t­rola odvodu a sepa­race kondenzátu
 6. kon­t­rola a sta­no­vení kva­lity stla­če­ného vzdu­chu podle tříd normy ISO 8573.1 /2010 s vysta­ve­ním pro­to­kolu z měření