Evropská norma pro průmyslové hadice v kolejových vozidlech


Hydraulická hadice Parker, speciální hadice pro kolejový průmysl, typ 421RH

V září 2013 byla před­sta­vena nová evrop­ská norma EN 45545 pro kole­jová vozi­dla, která usi­luje o zvý­šení ochrany ces­tu­jí­cích a zaměst­nanců ve vlaku v pří­padě požáru. Nové vlaky posta­vené od března 2016 musí být v sou­ladu s touto novou nor­mou. Spl­nění poža­davků této normy je tedy klí­čové pro všechny prů­mys­lové hadice pou­ží­vané v kole­jo­vých vozi­dlech, jako jsou loko­mo­tivy, vyso­ko­rych­lostní vlaky a tramvaje.

Není žád­ným tajem­stvím, že prů­mysl kole­jo­vých vozi­del patří mezi nej­ná­roč­nější oblasti, pokud jde o tlaky, jakým jsou vysta­veny kom­po­nenty a sys­témy. To platí zejména ve vztahu k extrém­ním vib­ra­cím a tep­lo­tám, které jsou pří­tomny v jejich typic­kém pro­voz­ním pro­středí na celém světě. Pří­chod trendů jako napří­klad vyšší rych­lost vlaků a delší tunely je výzvou k ještě větší funkční spo­leh­li­vosti v pří­padě požáru. To také vedlo EU k hle­dání alter­na­tiv k čet­ným dráž­ním nor­mám, které dříve exis­to­valy pouze na vni­t­rostátní úrovni. V důsledku hoj­ného želez­nič­ního ces­to­vání bez hra­nic po celé Evropě by výrobci a pro­vo­zo­va­telé neměli mož­nost plnit všechny jed­not­livé normy a značně by se jim zvý­šily náklady a doba vývoje.

Namísto toho EU vytvo­řila normu, která pomáhá zajis­tit imple­men­taci bez­peč­ných želez­nič­ních sys­témů napříč celým kon­ti­nen­tem. První výsledky pro­jektu trva­jí­cího více než 20 let se obje­vily v září 2013 v pub­li­ko­vání normy požární bez­peč­nosti EN 45545. Nicméně vznikly také důle­žité dodatky v rámci nové normy EN 45545–2, které také vyža­dují vel­kou pozor­nost. Napří­klad jsou nyní před­mě­tem tes­to­vání téměř všechny kom­po­nenty vlaku s hmot­ností vyšší než 100 g.

Jaké jsou hlavní apli­kace pro hadice v kole­jo­vém prů­myslu a jaké funkce jsou u nich vyža­do­vány pro zajiš­tění sou­ladu s novou nor­mou EN 45545–2?

Jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších poža­davků se týká hoř­la­vosti mate­ri­álů a kom­po­nentů, kde jsou pro­dukty zařa­zeny do růz­ných úrovní ohrožení.

Norma EN 45545–2 napří­klad obsa­huje spe­ci­fické požadavky:Špičkové technologie Parker pro kolejový průmysl

  • index kys­líku EN 4589–2
  • optická hus­tota kouře EN 5659–2
  • toxi­cita kouře NF X70-100–1 a –2

Pro kla­si­fi­kaci norma roz­dě­luje mate­ri­ály určené k mon­táži do růz­ných oblastí (R22 uvnitř/R23 vně) a do tří stupňů ohro­žení (HL1, HL2, HL3, kde je HL3 jako nejvyšší).

Kromě toho jsou hadi­cové mon­táže zabu­do­vané  v hydraulických/pneumatických okru­zích pova­žo­vány za zásadní z hle­diska pro­vozu vozi­dla a musí pro­jít tes­tem pla­mene dle normy EN 15540 (odol­nost mini­málně 800 °C po dobu nejméně 15 minut). Musí být spl­něny i další poža­davky, jako jsou třeba emise zne­čiš­ťu­jí­cích látek podle velmi přís­ných limitů.

Cho­vání mate­ri­álů a kom­po­nentů při požáru je závislé nejen na jejich při­ro­ze­ných vlast­nos­tech, ale také na jejich pou­žití, tvaru a uspo­řá­dání mate­ri­álů, expo­no­va­ném povrchu a rela­tivní hmot­nosti a na tloušťce mate­ri­álu. Na tomto základě jsou pro­dukty uve­dené v EN 45545–2 dále roz­dě­leny do pod­sku­pin podle pou­žití v pří­stup­ných nebo ote­vřeně pří­stup­ných oblas­tech (např. kabina řidiče); obec­ných oblas­tech pou­žití (uvnitř nebo vně) a kon­krét­ních oblas­tech pou­žití (náby­tek, elek­trické zaří­zení, strojní zařízení).

Kate­go­rie pro­vozu a kon­strukce se podle normy EN 45545–1 pou­ží­vají k určení stupně ohro­žení, na němž jsou zalo­ženy poža­davky. Tato část spe­ci­fi­kuje zku­šební postupy, zku­šební pod­mínky a poža­davky pro kaž­dou úro­veň ohro­žení z hle­diska cho­vání. Tyto poža­davky jsou v sou­čas­nosti spe­ci­fi­ko­vány v 25 úrov­ních (R1 – R25).

Zku­šební metody jsou uve­deny v detailech

Napří­klad pro boční “šíření pla­mene” musí být pro­ve­deny zkoušky na vzor­cích ver­ti­kálně zavě­še­ných dle EN 5658–2, zatímco sta­no­vení optické hus­toty (kouře) musí pro­bí­hat v sou­ladu s EN 5659–2 pro jed­no­ko­mo­rový test. Další před­pisy zahr­nují sta­no­vení tepla pro uvol­nění a veli­kost hmot­nostní ztráty (metoda kuže­lo­vého kalo­ri­me­tru) dle EN 5660–1 a tes­to­vání zná­mek toxi­city kouře dle NF X70-100 díly 1 a 2. K dis­po­zici jsou také testy zážehu dle EN 11925–2 pro malé díly a jejich spa­lo­vání a pro kapa­jící materiály.

lapi-logo-spa-2V pří­padě pro­duktů Par­ker tyto testy pro­vádí cer­ti­fi­kační spo­leč­nost LAPI. Cílem pro hadi­cové pro­dukty je vždy dosáh­nout vysoké nehoř­la­vosti pomocí spe­ci­ál­ních pry­žo­vých směsí a nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií zpra­co­vání. Prin­ci­pem čin­nosti spo­leč­nosti je fun­go­vat jako vývo­jový part­ner se zákaz­níky s cílem zajis­tit bez­pečné, spo­leh­livé, odolné a fle­xi­bilní hadice, ale také nabíd­nout jejich bez­pro­blé­mové zpracování.

Par­ker je zku­še­ným výrob­cem prů­mys­lo­vých hadic pro drážní apli­kace a je cer­ti­fi­ko­ván pro všechny poža­do­vané normy. V por­tofliu dis­po­nuje  širo­kou šká­lou hadic od níz­kých až po vysoké tlaky pro všechny rele­vantní drážní apli­kace do loko­mo­tiv, vyso­ko­rych­lost­ních vlaků, měst­ských vlaků, regi­o­nál­ních vlaků, tram­vají, pří­měst­ských vlaků/metra a údrž­bo­vých vozi­del, které byly vyvi­nuty pro spl­nění poža­davků normy EN45545-2.  Par­ker je jed­ním z prv­ních výrobců hadic, který plní tyto nové poža­davky ve všech třídách.

V mnoha zemích po celém světě vzniká v sou­vis­losti s růs­tem hro­madné dopravy silná poptávka po hadi­cích kom­pa­ti­bil­ních s EN 45545–2. V našem pří­padě je klí­čem k úspě­chu mnoha pro­jektů sku­teč­nost, že Par­ker byl v Evropě prv­ním výrob­cem hadic, který vyvi­nul nové pry­žové směsi pro poža­davky normy EN45545 z hle­diska nehoř­la­vosti, kou­ři­vosti a toxi­city. Hadice také při­ná­šejí další výhody, napří­klad lepší polo­měr ohybu pro pod­poru jed­no­duš­ších kon­strukcí a úspory nákladů při mani­pu­laci a montáži.

Hadice se dodá­vají pro mnoho apli­kací u kole­jo­vých vozi­del, včetně hyd­rau­liky (brz­dový sys­tém, hyd­rosta­tika), pne­u­ma­tiky (brz­dový sys­tém, zavě­šení, pomocné sys­témy), chla­di­cích sys­témů (vodní chla­zení, kli­ma­ti­zace), čer­pání teku­tin (nafta, voda pro hygi­e­nická zaří­zení) a topení (voda).

Mezi dostup­nými řeše­ními jsou také

  • hadice 681DB 2TE a kom­paktní hadice 441RH, které mají kon­covky z uhlí­kové oceli a nere­zové koncovky
  • kom­paktní hadice 477RH pro velmi malé polo­měry ohybu a 421RH pro velké roz­měry (až do 2″)
  • kom­paktní hadice 372RH s ople­tem třemi dráty COP určené pro vysoké tlaky (úro­veň 4SP)
  • hadice 797RH Com­pact Spi­ral™ vhodné pro apli­kace, kde jsou poža­do­vány vysoké tlaky a malé polo­měry ohybu

Všechny hadice jsou vyba­veny liso­vací tech­no­lo­gií kon­co­vek Par­krimp No-Skive pro ty, kteří pre­fe­rují vlastní výrobu bez­peč­ných a spo­leh­li­vých hadi­co­vých sestav.


Kromě hadic dis­po­nuje Par­ker i dal­šími tech­no­lo­gi­emi pro kole­jový prů­mysl. Zajímá Vás více? JDĚTE ROVNOU SEM!