Parker technologie a systémy pro kolejový průmysl


Parker aplikace pro kolejový průmysl a železnice

Od moder­ních želez­nič­ních vozi­del, ať osob­ních či náklad­ních, vozů metra, vozi­del traťové údržby nebo tram­vají se oče­kává, že budou schopné nepře­tr­žité a spo­leh­livé služby i v těch nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách. Jeden doda­va­tel kom­po­nentů nebo celých sys­témů při­náší význam­nou úsporu v nákla­dech na logis­tiku, insta­laci i následný ser­vis a údržbu. Par­ker má bohaté zku­še­nosti s navr­ho­vá­ním tech­nic­kých řešení pro nákladní i osobní vla­ko­vou dopravu a dis­po­nuje špič­ko­vými tech­no­lo­gi­emi a sys­témy, které jsou schopny odo­lá­vat extrém­ním pod­mín­kám a nemají tak celo­svě­tově konkurenci.

 


Spe­ci­ální prů­mys­lové hadice Par­ker spl­ňují normu EN 45545–2 pro drážní apli­kace — ČTĚTE ZDE!


 

Parker technologie a systémy pro kolejový průmysl

Pne­u­ma­tické sys­témy pro železnici

Moderní pří­stup k želez­niční dopravě při­vedl kon­struk­téry Par­keru k vytvo­ření uni­kát­ních modu­lár­ních pne­u­ma­tic­kých sys­témů, které zmen­šují nároky na zástav­bový pro­stor i plo­chu a mají nižší váhu. Samo­zřej­mostí těchto sys­témů je jejich maxi­mální odol­nost v extrém­ních pod­mín­kách – jak pově­tr­nost­ních, tak technologických.

 • Pne­u­ma­ticky pohá­něné sys­témy dveří - mohou být dodá­vány v úplné sestavě včetně regu­lace tlaku a fil­trace, spo­leč­ných dveřních
  Pneumatický ventil Parker, ISO 5599 pro teploty od -40 °C

  Ven­til ISO5599 pro tep­loty od — 40 °C

  válců s pro­dlou­že­ným tlu­me­ním, pane­lem auto­ma­tic­kého ovlá­dání funkcí, sní­ma­cími ven­tily pro detekci pře­ká­žek a dal­ších sou­čás­tek. Všechny sou­části sys­tému jsou schopny čin­nosti v tep­lo­tách od –40 °C, jsou schvá­leny pro pou­žití v želez­nič­ním prů­myslu a záro­veň jsou v sou­ladu s nor­mou pro rázová a vib­rační zatí­žení IEC 61373:1999 kat 1 tř. B (Ráz a vib­race). Tako­véto pne­u­ma­tické ven­tily schopné tak extrém­ního pou­žití má na trhu k dis­po­zici pouze Par­ker.

 • Pne­u­ma­tický modul ovlá­dání sbě­račů — díky němuž odpadá nut­nost insta­lace pomoc­ného kom­pre­soru pro prvotní zved­nutí pan­to­grafu po odstávce kole­jo­vého vozi­dla. Celý sys­tém je plně inte­gro­ván a před­sta­vuje řešení typu „plug and play“, což výrazně šetří jak poři­zo­vací náklady, tak náklady na nut­nou údržbu.
 • Ote­ví­rání výsyp­ných kla­pek na vozech typu FALNS, FACCNS, TALLNS a jiných — pro oblast nákladní želez­niční dopravy, ote­ví­rání výsyp­ných kla­pek pomocí kom­plet­ního pne­u­ma­tic­kého sys­tému, které může být rea­li­zo­váno z obou stran vozu anebo z plošiny.

Hyd­rau­lické pohony pro die­se­lové loko­mo­tivy a moto­rové vozy

Hydraulický ventilový blok řízení trakčního pohonu od Parker Premier distributora, společnosti Chvalis

Hyd­rau­lický ven­ti­lový blok řízení trakč­ního pohonu

Kom­pletní hyd­rau­lické trakční a pomocné pohony pro die­se­lové loko­mo­tivy a moto­rové vozy rea­li­zuje Par­ker Pre­mier dis­tri­bu­tor, spo­leč­nost Chva­lis.

V hyd­rau­lic­kých sys­té­mech je téměř sto­pro­centně vyu­ží­váno port­fo­lio výrobků Par­ker, a to včetně pro­ve­dení trub­ko­vých roz­vodů Ermeto EO2 a hadi­co­vých sys­témů. Tyto hyd­rau­lické sys­témy jsou posta­vené pře­de­vším z pís­to­vých regu­lač­ních čer­pa­del PV-plus ve spo­jení s hyd­rau­lic­kými motory F11, F12 a V14, které vyka­zují mini­mální poru­cho­vost, vel­kou spo­leh­li­vost a život­nost v provozu.

 

 

Úprava stla­če­ného vzdu­chu a fil­trace Par­ker domnick hunter

Adsorpční sušič Parker domnick hunter s 3stupňovou filtrací

Adsorpční sušič Par­ker domnick hun­ter s 3stupňovou filtrací

Kon­ta­mi­nace stla­če­ného vzdu­chu v roz­vo­dech před­sta­vuje sku­tečný pro­blém, pro­tože ve své konečné fázi může způ­so­bit ohro­žení bez­peč­nosti a pro­vo­zu­schop­nosti. Kva­litní fil­trace a sušení při­spívá nejen ke zlep­šení pro­vozní bez­peč­nosti a spo­leh­li­vosti, ale také značně pro­dlu­žuje život­nost všech vzdu­chem ovlá­da­ných sou­částí.  Kole­jová vozi­dla je možné vyba­vit růz­nými sušiči stla­če­ného vzdu­chu, ale tím správ­ným řeše­ním je dopl­nění sys­tému o kom­bi­naci rege­ne­ra­tiv­ních sušičů a účin­ných fil­trů pro sepa­raci vody, odlou­čení oleje a zachy­cení pev­ných čás­tic. Adsorpční sušiče Par­ker domnick hun­ter, které jsou spe­ci­álně kon­stru­o­vány pro želez­niční pro­voz, obsahují

 • dvou­stup­ňo­vou před­fil­traci a kon­cový fil­trační stu­peň pro zachy­cení mecha­nic­kých nečistot
 • fil­trační mate­riál pra­cu­jící na bázi koa­lescence mole­kul kapal­ných látek, který zajiš­ťuje vysoce účin­nou sepa­raci vody a oleje

Díky apli­kaci rege­ne­ra­tiv­ního sys­tému adsorpč­ního sušiče a právě vyu­žití plné troj­stup­ňové fil­trace zís­kává stla­čený vzduch takové kva­lity, že dokáže vyho­vět přís­ným poža­dav­kům normy ISO 8573–1 (NF F11-100 – Air Qua­lity Stan­dard pro kole­jová vozi­dla). Želez­niční sušiče, odlu­čo­vače, fil­try a odvá­děče kon­den­zátu Par­ker domnick hun­ter se vyzna­čují kon­strukcí odol­nou vůči nára­zům a vib­ra­cím a vyža­dují mini­mální zástav­bový pro­stor pro mon­táž. Jsou vhodné nejen pro insta­lace na nových hna­cích vozi­dlech, ale mají své mimo­řádné uplat­nění i u rekon­strukcí a moder­ni­zací stá­va­jí­cího kole­jo­vého parku.

Spe­ci­ální hadice pro železnice

Celý sor­ti­ment zahr­nuje pět spe­ci­ál­ních „želez­nič­ních‟ typů hadic – 681DB, 441RH, 421RH, 372RH a H29RH a něko­lik uni­ver­zál­ních typů – např. 293 pro tep­loty od –50 °C do +150 °C. Tyto pne­u­ma­tické a hyd­rau­lické hadice pokrý­vají všechny oblasti použití:

 • hyd­rau­lické a pne­u­ma­tické systémy
 • hyd­rau­lické a pne­u­ma­tické brzdy
 • pne­u­ma­tické odpružení
 • chla­zení a klimatizace
 • hadice pro paliva
 • hadice pro sani­tární účely, pro vodu apod.

Jako spo­jo­vací kom­po­nenty jsou dodá­vány kon­covky ze stan­dardní uhlí­kové oceli s pokry­tím Zn Cr6-Free s více než dvoj­ná­sob­nou odol­ností proti korozi (400 hodin do čer­vené koroze) nebo s pokry­tím Zn-Ni (ozna­čení Par­ker „XTR“),  pří­padně „ZJ“ s odol­ností čtyř­ná­sob­nou (720 hodin do čer­vené koroze) nebo kon­covky z nere­zové oceli.

Pří­slu­šen­ství pro hadice – např. ochranné obaly proti poško­zení, proti ohni nebo proti úniku oleje, pří­padně i spo­leh­livé a na obsluhu velmi jed­no­du­ché zaří­zení pro liso­vání hadic pro ser­visní účely sys­tému Parkrimp.

Cer­ti­fi­kace hadic pro želez­nice dle celo­ev­rop­ské normy EN45545-2

Celo­ev­rop­ská norma EN 45545–2 platná od roku 2013, která sjed­no­cuje nej­dů­le­ži­tější poža­davky na nehoř­la­vost, toxi­citu a emise spa­lin a tepla. Kromě těchto cer­ti­fi­ko­va­ných para­me­trů musí hadice pro želez­niční pou­žití vyka­zo­vat i řadu dal­ších vlast­ností – např. odol­nost proti velmi níz­kým a sou­časně vyso­kým tep­lo­tám, vyso­kou odol­nost proti korozi, abrazi a mecha­nic­kému poško­zení, odol­nost proti ozonu, v urči­tých pří­pa­dech elek­tric­kou nevo­di­vost apod. Hadice Par­ker pro želez­nice všem těmto poža­dav­kům vyho­vují a díky tomu zís­kaly jako první uce­lená řada hadic cer­ti­fi­kaci na právě novou normu EN 45545–2.

Spe­ci­ální prů­mys­lové hadice Par­ker spl­ňují normu EN 45545–2 pro pou­žití v kole­jo­vých vozi­dlech — ČTĚTE ZDE!

Elek­tro­nický pro­por­ci­o­nální regu­lá­tor EPP3

Nej­čas­tější apli­kací pro želez­niční osobní dopravu je pou­žití v rych­lo­vla­cích, jako je napří­klad Pen­do­lino. Tyto vlaky se běžně pohy­bují rych­lostí kolem 250 km/hod., při­čemž v zatáč­kách dochází k vel­kým odstře­di­vým silám a tím také k naklá­nění soupravy. Elek­tro­nický pro­por­ci­o­nální regu­lá­tor auto­ma­ticky řídí stu­peň náklonu soupravy při růz­ných rych­los­tech, a tak zajiš­ťuje kom­fort ces­tu­jí­cích. Je umís­těn mezi pod­voz­kem a vago­nem a rea­guje na podíl rych­losti a odstře­divé síly.

Vzdu­chová a pali­vová fil­trace Par­ker FARR

Aplikace produktů Parker FARR v lokomotivě, vzduchová a palivová filtrace pro kolejová vozidla

Apli­kace pro­duktů Par­ker FARR

Fil­trace plynů nebo kapa­lin Par­ker FARR, která se zamě­řuje na širo­kou škálu fil­trač­ních pro­duktů pro ochranu ces­tu­jí­cích, motorů a sys­témů pro sni­žo­vání spo­třeby paliva a emisí škod­li­vých látek. Její pro­dukty vyu­ží­vají napří­klad kli­ma­ti­zační sys­témy, které zajiš­ťují ces­tu­jí­cím co nej­lepší kva­litu ovzduší. Jsou vyu­ží­vány v pali­vo­vém nebo výfu­ko­vém sys­tému kole­jo­vých vozidel.

 • Pri­mární iner­ci­ální vzdu­chové fil­try (se sítem)
 • Sekun­dární vzdu­chové fil­try (s vymě­ni­tel­nými sáčky)
 • Ole­jové fil­try (s vymě­ni­tel­nými sáčky)
 • Pali­vové fil­try (s vymě­ni­tel­nými kazetami)
 • Sběrné výfu­kové potrubí …