Senzorika zavírání dveří pro autobusy, vlaky a metro


Účinná senzorika zavírání dveří městských i dálkových autobusů - Parker Hannifin

Výrobci měst­ských a dál­ko­vých auto­busů, metra nebo vlaků mají poža­davky na zajiš­tění detekce pře­ká­žek v sys­tému pohybu zaví­rání dveří. Tento sys­tém obrátí směr pohybu dveří, pokud ces­tu­jící nebo jiné pře­kážky pohyb zaví­rání dveří omezí.

To může být dosa­ženo buď pomocí sní­mací hrany nebo sní­má­ním tlaku v pohonu dveří a vytvo­ře­ním elek­tric­kého nebo pne­u­ma­tic­kého výstup­ního sig­nálu pro ovlá­dání dveř­ního sys­tému k zahá­jení ote­vření dveří.

 

 

Senzor detekce překážek a modul ventilů

Jak sys­tém funguje?

Mži­kový vstup z tla­čítka uza­vření dveří posune ven­til pro zahá­jení zaví­rání dveří. Ztráta pro­titlaku způ­so­bená pře­káž­kou akti­vuje tla­kový spí­nač a posune ven­til pro zahá­jení ote­ví­rání dveří. Rozpí­nací jazýč­kový spí­nač pře­klene detekci dveří ve zcela uza­vřené poloze.

Klik­nu­tím na obrázky se zvětší do plné velikosti.

Tlakový snímač pro detekci překážek dveří městských a dálkových autobusů, vlaků i metra - Parker Hannifin

Tla­kový sní­mač pro detekci pře­ká­žek dveří měst­ských a dál­ko­vých auto­busů a vlaků

Diagram fungování tlakového snímače pro detekci překážek při zavírání dveří městských i dálkových autobusů, vlaků a metra - Parker Hannifin

Dia­gram fun­go­vání tla­ko­vého sní­mače pro detekci pře­ká­žek při zaví­rání dveří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVENÍ SYSTÉMU 

Poža­davky na zatí­žení systému

Nasta­vení napá­je­cího tlaku

Roz­sah napá­je­cího tlaku lze nasta­vit pomocí stan­dard­ního regulátoru.

Roz­sah napá­je­cího tlaku modulu detekce pře­ká­žek se pohy­buje mezi 45 a 116 PSI.

Poža­davky na rych­lost dveří

Nasta­vení řízení prů­toku na modulu detekce překážek

Řízení prů­toku na výstupní škr­ticí klapce může být nasta­veno plo­chým šroubovákem.

Poža­davky na cit­li­vost detekce pře­ká­žek ve dveřích

Nasta­vení tla­ko­vého spínače

Tla­kový spí­nač může být nasta­ven pomocí plo­chého šroubováku.

Nasta­vení ve směru hodi­no­vých ruči­ček zvýší citlivost.

Nasta­vení proti směru hodi­no­vých ruči­ček sníží citlivost.