Studená mikrobiologická stabilizace piva


Studená mikrobiologická stabilizace piva s garantovanými výsledky - Parker domnick hunter

Kon­cová mem­brá­nová mik­ro­fil­trace před plněním

Procesní filtrace vody a kapalin - Parker domnick hunter

Lepší sen­zo­rika piva ve srov­nání s pasterizací

  • Stu­dená sta­bi­li­zace piva (mik­ro­fil­trace) ucho­vává jedi­neč­nou původní cha­rak­te­ris­tiku piva a v porov­nání s pas­te­rací lze docí­lit čer­stvé a při­ro­zené chuti bez pas­te­rační pachuti
  • Mate­ri­á­lové vlast­nosti fil­trační mem­brány Par­ker se vyzna­čují níz­kou adsorpcí a tím mini­ma­li­zují ztrátu žádou­cích slo­žek piva a zacho­vá­vají pěnivost

Voli­telný para­metr zachy­co­vací schop­nosti fil­trace Par­ker domnick hunter

  • Mik­ro­fil­trace umí odstra­nit veš­keré mik­ro­or­ga­nismy z piva, je rov­něž účinná proti vývo­jo­vých stá­diím mik­ro­or­ga­nismů, jako spóry a cysty, jenž jsou rezistentní vůči teplu při pasterizaci
  • Pokud je pro pivo­var dosta­ču­jící pouze odstra­nění kva­si­nek z piva (ne bak­te­rií), sys­tém umož­ňuje vyu­žití ade­kvát­ních fil­trač­ních ele­mentů (méně ost­rých), avšak s abso­lut­ním záchy­tem kva­si­nek (při niž­ších eko­no­mic­kých nákladech)

Garan­to­vané výsledky i při nad­stan­dardně vysoké mik­ro­bi­ální zátěži vstup­ního piva

  • Nej­vyšší účin­nost záchytu kva­si­nek a bak­te­rií v porov­nání s jinými zave­de­nými fil­tra­cemi (až 107) bez ohledu na vstupní mik­ro­bi­o­lo­gic­kou zátěž
  • Řádově vyšší účin­nost fil­trace s prak­ticky 100% zachy­co­vací schop­ností, ve srov­nání s MMS filtrem
  • Před zahá­je­ním každé fil­trace lze snadno otes­to­vat inte­gritu (nepo­ru­še­nost) fil­trač­ních ele­mentů a ově­řit tak jejich maxi­mální účinnost

Výrazně delší trvan­li­vost sta­bi­li­zo­va­ného piva

  • Stu­dená sta­bi­li­zace zajiš­ťuje jedi­nečné vlast­nosti piva po celou dobu jeho životnosti
  • Garan­to­vaná “nula” kva­si­nek na výstupu piva z fil­tru — v tako­vém pří­padě je mik­ro­bi­o­lo­gická sta­bi­lita časově neo­me­zená

Fil­trační vložky BEVPOR BR pro pivovarnictví

Pro­hléd­něte si naše nové video o tom, jak náš tým pra­co­val na vývoji nové fil­trační vložky BEVPOR BR pro stu­de­nou mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zaci piva

ikona-new

Fil­trační vložky BEVPOR BR pro pivo­var­nic­tví — Par­ker domnick hunter

 


emea_cz_pivovary_animace1-1 emea_cz_pivovary_animace2-1 emea_cz_pivovary_animace3-1

 


Podrob­nější tech­nické infor­mace k mož­nos­tem kapa­li­nové fil­trace a mik­ro­fil­trace piva / parker.com