Pneumatické systémy pro vykládání nákladu z vagónu


Systémy pro vykládání nákladu z vagonů - Parker

V glo­bál­ním odvětví kole­jové dopravy pra­cuje želez­niční vozový park, jako jsou moto­rové, pře­pravní a nákladní vagony pra­cuje, ve velmi nároč­ných prostředích.

Dodá­váme bez­peč­nostní řešení pne­u­ma­tic­kých sys­témů pro nej­no­vější gene­race náklad­ních vagónů.

Pou­žitá řešení musí být schopna zvlád­nout širo­kou škálu poten­ci­ál­ních hro­zeb od extrém­ních tep­lot po náročné pra­covní pod­mínky. V oblasti želez­niční dopravy je záruka pro­vo­zu­schop­nosti a vytí­žení čas­tým roz­dí­lem mezi zajiš­tě­ním a neza­jiš­tě­ním zisku.

Pne­u­ma­tický sys­tém ote­ví­rání výsyp­ných klapek

Typické pro­jekty vyža­dují spo­leh­livé ote­ví­rání dveří výsyp­ných vagonů na obou stra­nách, což dává pro­vo­zo­va­teli fle­xi­bi­litu pro vyklá­dání zleva nebo zprava v závis­losti na situ­aci v místě vykládky. To může vyža­do­vat, aby vagony měly dvě sady ovlá­dání a aby bylo umož­něno nezá­vislé ote­ví­rání na obou stra­nách. Nezá­vislé ovlá­dání dveří je kri­tic­kým bez­peč­nost­ním poža­dav­kem. Naše řešení jsou také schopná odo­lá­vat extrém­ním tep­lo­tám od –40 °C do + 60 °C a skříně ovlá­dání jsou kom­pletně utěs­něny proti vnik­nutí vody a prachu.

Par­ker kom­pletní pne­u­ma­tický sys­tém lze vyu­žít pro ote­ví­rání výsyp­ných kla­pek na vozech typu FALNS, FACCNS, TALLNS a jiných.

Sys­témy pro ote­ví­rání výsyp­ných vagonů jsou vyba­veny kom­po­nenty Par­ker, pře­de­vším jsou to  

Tyto pro­dukty byly vybrány pro extrémní spo­leh­li­vost a schop­nost zvlád­nout extrémní pro­blémy pro­středí v želez­niční dopravě. Jsou spo­jeny se skří­němi pne­u­ma­tic­kého ovlá­dání a s panely roz­hraní pro obslu­ho­va­tele (které ovlá­dají fyzické ote­vření). Obě jed­notky jsou utěs­něny, aby se zame­zilo vnik­nutí pra­chu, který je obvykle pří­to­men v uhel­ném pro­středí a může vést k poško­zení zařízení.

Pro­dukty Par­ker jsou důkladně tes­to­vány a spl­ňují nej­přís­nější normy z hlediska:

  • Nárazů a vib­rací (IEC 61373:1999, kate­go­rie 1)
  • Pro­ti­po­žár­ních norem (EN 45545–2: 2013)
  • Nízkých/vysokých tep­lot (EN 60068–2-1, test Ad/EN 60068–2-2, test Bd)
  • Vlh­kého kli­matu (BS2011: část 2.1 Db: 1981).

Důle­žitá je také krát­ko­dobá odol­nost vůči stří­ka­jící vodě, pro­tože na vagony je v zim­ním období stří­kána teplá voda pro jejich odmra­zo­vání (maxi­mální tlak vody je 3 bary a tep­lota až +70 °C).

V želez­niční dopravě jsou hlav­ními pro­blémy úniky vzdu­chu v sys­tému. Sys­témy musí být trvale pod tla­kem, aby mohly ven­tily a válce fun­go­vat efek­tivně. Inže­nýři Par­ker jsou i u tohoto často pře­hlí­že­ného pro­blému schopni dosáh­nout význam­ného sní­žení úniků, zajiš­tění trva­lého natla­ko­vání a daleko spo­leh­li­věj­šího provozu.

Bezpečnost a testování pneumatických systémů

U obou­stranně výsyp­ných vagonů je velmi důle­žité, aby sady dveří nemohly být ote­vřeny sou­časně na obou stra­nách, pro­tože by mohlo dojít ke zra­nění osob v okolí. Je-li vagon vyklá­dán z pravé strany, musí mít obslu­ho­va­tel kom­pletní výhled na pra­vou stranu vagonu. Obslu­ho­va­tel si tedy musí být jist, že se levé dveře neo­te­vřou. Pro vyře­šení tohoto pro­blému bylo navr­ženo v sys­tému vzá­jemné blo­ko­vání. Blo­ko­vání zne­mož­ňuje sou­časné ote­vření dveří na obou stra­nách vagonu, což je důle­žité pro zajiš­tění bezpečnosti.

V rámci každé fáze výzkumu a vývoje je řešení vysta­veno extrém­ním tes­tům zajiš­ťu­jí­cím vhod­nost pro daný účel. Inže­nýři Par­ker pro tyto účely navrhli a budují kom­pletní tes­to­vací pro­středí. Tento celý pne­u­ma­tický sys­tém byl tes­to­ván ve více než 3500 cyk­lech s hyd­rau­licky rea­li­zo­va­ným odpo­rem, což před­sta­vuje simu­laci pro­vozu po dobu šesti let.

Sys­tém pro vyklá­dání nákladu z vagonů dodá­váme jako kom­pletní sadu vyba­vení při­pra­ve­nou k insta­laci do vagonů. Kromě exter­ních aktu­á­torů již není potřebné insta­lo­vat žádné další indi­vi­du­ální kom­po­nenty; řešení je typu plug-and-play, zákaz­ník tedy může pro­fi­to­vat ze sní­žené doby mon­táže. Funkční tes­to­vání je rov­něž pro­vá­děno u celé sestavy, což redu­kuje poža­davky na tes­to­vání vagonů a při­spívá k úspoře času, a tak umož­ňuje rych­lejší uvá­dění pro­duktů na trh.


Kom­pletní člá­nek o úspěš­ném pro­jektu - pro­jek­to­vání a dodávka sys­témů pro vyklá­dání nákladů z náklad­ních želez­nič­ních vagonů — je v letáku Pro­fil apli­kace — Sys­témy pro vyklá­dání nákladů (najdete v sekci Lite­ra­tura v pravé části této stránky) nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.