Technologie uskladnění elektrické energie a stabilizace rozvodné sítě


parker-hannifin-uskladneni-elektricke-energie-a-stabilizace-rozvodne-site

Obno­vi­telné zdroje ener­gie před­sta­vují jednu ze slo­žek ener­ge­tic­kého mixu mnoha zemí světa a stále víc se klade důraz na jejich vyu­ží­vání. Řada spo­leč­ností proto zod­po­vědně při­stu­puje k vývoji a nasa­zo­vání tech­no­lo­gií, které pomá­hají maxi­málně vyu­ží­vat poten­ciál obno­vi­tel­ných zdrojů.

Par­ker při­náší na náš trh své pokro­čilé sys­témy pro zabez­pe­čení nepře­tr­žité dodávky elek­trické ener­gie z obno­vi­tel­ných zdrojů.

Usklad­nění ener­gie je při­ro­ze­ným doplň­kem jak větr­ných farem, tak i foto­vol­taic­kých elek­trá­ren (PV) a usnad­ňuje tak inte­graci obno­vi­tel­ných zdrojů ener­gie do roz­vodné sítě. Výsled­kem je mno­hem efek­tiv­nější dostup­nost a zužit­ko­vání obno­vi­tel­ných zdrojů

Kde­ko­liv je potřeba pro kon­verzi, úpravu a ulo­žení elek­trické ener­gie, spo­leč­nost Par­ker se svými dlou­ho­le­tými zku­še­nostmi je vždy scho­pen nabíd­nout opti­mální řešení.

Parker technologie a systémy pro uchování energie

Parker systémy k ukladání energie v bareiiích, Battery energy storrage systems (BESS)

Par­ker sys­témy k uklá­dání ener­gie v bate­ri­ích pro usnad­nění inte­grace obno­vi­tel­ných zdrojů ener­gie do roz­vodné sítě

 

  • Grid tie inver­tory a sou­vi­se­jící pří­slu­šen­ství v mnoha kon­fi­gu­ra­cích a veli­kos­tech pro různé apli­kace jako jsou elek­trárny, vojen­ské základny, ost­rovy atd.
  • Power con­ver­sion system(PCS) — sys­témy pro kon­verzi energie
  • Prů­mys­lové sys­témy zalo­žené na lithium-iontových bate­ri­ích
  • Ochranné obaly pro volně sto­jící bate­ri­ové sys­témy dodá­vané s regu­lací vnitř­ního pro­středí, ochra­nou proti požáru a moni­to­ro­va­cími systémy

Přeměna ener­gie a bate­ri­ové systémy

V dnešní době se stále ros­toucí množ­ství zaří­zení obrací k sys­té­mům uklá­dání ener­gie v bate­ri­ích, nazý­va­ných Bat­tery energy sto­rage sys­tems (BESS), mohou tak pod­po­řit roz­ši­řo­vání obno­vi­tel­ných zdrojů ener­gie a záro­veň udr­žo­vat sta­bilní frek­venci roz­vodné sítě. Díky tech­nic­kému pokroku zís­ká­vají bate­ri­ové úložné sys­témy na popu­la­ritě a to hlavně ve srov­nání s kla­sic­kými způ­soby uklá­dání ener­gie, jako setr­vač­ník, stla­čený vzduch apod. Je to dáno pře­de­vším schop­ností regu­lace frek­vence, říze­ním výko­nové rampy, odstra­ňo­vá­ním špi­ček, startu zaří­zení bez závis­losti na exter­ních zdro­jích, sle­do­vá­ním zátěže v síti atd.

Inver­tory pro solární farmy

Venkovní invertor pro solarní energii Parker

Ven­kovní inver­tor pro solarní ener­gii — průřez

Uni­kátní tech­no­lo­gie spo­leč­nosti Par­ker pro solární ener­gii jsou výsled­kem více než tří dekád zku­še­ností v oblasti trans­for­mace ener­gie a jejím dlou­ho­do­bým závaz­kem do budouc­nosti. Ven­kovní cen­t­rální solární inver­tor patří do sku­piny mega­wat­to­vých volně sto­jí­cích zaří­zení navr­že­ných přímo pro foto­vol­taické solární farmy. Vysoce efek­tivní kon­strukce vyu­ží­vají ově­řené IGBT tech­no­lo­gie, tedy aktivní výko­nové polo­vo­di­čové můstky, a tak­též uni­kátní chla­dící tech­no­lo­gii. Není nutné vyu­žití žád­ného kli­ma­ti­zač­ního zaří­zení, jeli­kož polo­vo­diče, induk­tory a také vnitřní ovzduší jsou chla­zeny dvou­fá­zo­vým odpa­řo­va­cím chla­ze­ním. Zabu­do­vané redun­dantní sys­témy umož­ňují pokra­čo­vat v pro­vozu (při redu­ko­va­ném výstupu) i v pří­padě poru­chy chla­zení. Vícero pří­stu­po­vých panelů usnad­ňuje insta­laci i plá­no­va­nou údržbu, jeli­kož není vyža­do­váno vstu­po­vání tech­nika dovnitř zařízení.

 

Tech­no­lo­gie pro větrné a vodní elektrárny

Par­ker nabízí fle­xi­bilní řešení také pro větrné a vodní elek­trárny či námořní apli­kace. Pro větrné elek­trárny je k dis­po­zici široká škála pro­duktů zahr­nu­jící Grid tie inver­tory, přímo řízené PMAC gene­rá­tory a sys­témy na usklad­nění ener­gie, které se v poslední době stále čas­těji insta­lují pro pod­poru vyu­ži­tel­nosti větrné ener­gie. Port­fo­lio spo­leč­nosti Par­ker zahr­nuje také řešení pro řízení sklonu lopa­tek tur­bíny, brž­dění tur­bíny, hyd­rau­lické sys­témy, chla­dicí sys­témy, stí­nící a těs­nící technologie.

Olym­pij­ské hry v Soči

Vět­šina z nás nevě­domky sle­do­vala úspěšný pří­klad této tech­no­lo­gie při 22. Olym­pij­ských hrách v rus­kém Soči. Zátěž byla odha­do­vána na 1000 MW a tuto ener­gii do roz­vodné sítě dodá­valy povět­ši­nou tepelné elek­trárny spo­lečně s lokál­ními zdroji, což zapří­či­nilo obavy o sta­bi­litu sítě. Sys­témy pro kon­verzi ener­gie dodané spo­leč­ností Par­ker byly srd­cem, které zabra­ňo­valo kolísání ener­gie a pomá­halo před­chá­zet výpad­kům v prů­běhu celé olympiády.


Podrob­nější tech­nické infor­mace k sys­té­mům Energy Grid Tie / parker.com