Šroubení, hadice a rozvody vzduchu


tekutinové přípojky, hadice, trubky, šroubení, rychlospojky, hydraulické hadice, pneumatické hadice, pneumatické rychlospojky, hydraulické rychlospojky, pneumatické šroubení

 

Par­ker hyd­rau­lické šrou­bení  Ermeto® (EO) na prin­cipu zářez­ného kroužku zís­kalo díky jed­no­du­ché mon­táži uplat­nění na celém Evrop­ském trhu a dodnes slouží jako eta­lon pro další výrobce.  Další ikona v sys­tému hyd­rau­lic­kého šrou­bení, ten­to­krát však pochá­ze­jící z USA, je sys­tém šrou­bení Triple-Lok®, který by l pou­ží­ván i v letecké hyd­rau­lice. Spo­lečně s nověj­šími sys­témy jako jsou O-Lok® a Par­flange® F37° vyu­ží­vají pře­tvá­ření trubky do poža­do­va­ného tvaru, který je alter­na­ti­vou zářez­ného prstenu.

 

Tekutinové přípojky - šroubení, hadice a rychlospojky

Tam kde není vhodné spo­jení trub­kou lze pou­žít  hyd­rau­lické hadice. Pod znač­kami Poly­flex, Par­flex a ITR lze najít hadice pro prů­mys­lové, spe­ci­ální a vyso­kotlaké hyd­rau­lické i vodní apli­kace (water jet­ting). Kromě kla­sic­kých pry­žo­vých hadic dodá­váme i kom­paktní spi­rá­lové hadice, Push-Lok® dále hadice hyb­ridní, celo­ko­vové, elek­tricky vyhří­vané, ter­mo­plas­tické – i jako sva­řo­vané a tva­ro­vané. Poslední novin­kou je pak uce­lený sys­tém robust­ních hadic a hadi­co­vých kon­co­vek nazvaný GlobalCore®.

Hyd­rau­lické rych­lo­spojky Tema® pro stře­do­tlaké a vyso­kotlaké apli­kace. Ino­va­tivní kon­strukční řešení s extrémně níz­kou tla­ko­vou ztrá­tou a maxi­mální přes­ností ener­gie. Pne­u­ma­tické rych­lo­spojky Rectus®.

Pro potřeby ohý­bání tru­bek, liso­vání zářez­ných prs­tenů a řezání a liso­vání hadic má Par­ker také mon­tážní stroje a zaří­zení, a to jed­no­du­ché pře­nosné zaří­zení s ruč­ními pum­pič­kami, ale i elek­trické stroje určené pro hro­mad­nou a vel­ko­sé­ri­o­vou výrobu, zaří­zení určené pouze pro naše Par­ker výrobky — Par­krimp® sys­tém —  a také uni­ver­zální stroje.

Produkty v kategorii Šroubení, hadice a rozvody vzduchu