Pneumatické a hydraulické hadice a koncovky


náhledový obrázek-hadice-Polyflex hadice a kompaktní spirálová hadice

Hadice a kon­covky Par­ker jsou k dostání pro hyd­rau­lické, pne­u­ma­tické a prů­mys­lové apli­kace. Hyd­rau­lické hadice jsou sací, níz­kotlaké, stře­do­tlaké, vyso­kotlaké, ale také v pro­ve­dení UHP (Ultra High Pres­sure) pro ultra vyso­kotla­kou hyd­rau­liku a řezání vod­ním paprskem.

Díky sys­tému Par­krimp® nemu­síte z hadice oře­zá­vat vnější vrstvu, ale kon­covku můžete zali­so­vat ihned po uříz­nutí hadice. Par­ker dodává nejen hadi­co­vinu, ale také hadi­cové kon­covky a to v oce­lo­vém, nere­zo­vém a mosaz­ném pro­ve­dení a také celé hadi­cové mon­táže. Kromě “kla­sic­kých” spi­rá­lo­vých, kom­pakt­ních a ople­to­vých hadic máme mnoho ino­vací, jako jsou např. Push-Lok® hadice bez nut­nosti zali­so­vání, nebo Com­pact Spi­ral® pro vysoké tlaky a s polo­vič­ním polo­mě­rem ohybu než stan­dardní pro­dukty, o 30% men­ším vněj­ším prů­mě­rem a o 25% nižší váhou. V oblasti prů­mys­lo­vých hadic se jedná o hadice určené pře­de­vším pro dopravu syp­kých a abra­ziv­ních hmot, plynů, páry, paliv, ale i pro potra­vi­nář­ství a nápoje.

V našem sor­ti­mentu jsou také ter­mo­plas­tické hadice, které se vyzna­čují vel­kou fle­xi­bi­li­tou, che­mic­kou odol­ností a odol­ností proti UV záření. Typic­kým před­sta­vi­te­lem ter­mo­plas­tic­kých hadic jsou např. PTFE (flu­or­po­ly­merní) hadice.

Infor­mace o opti­ma­li­zaci port­fo­lia hyd­rau­lic­kých hadic Push-Lok a No-Skive


Hyd­rau­lické hadice Par­ker s PU pota­hem. Nová řada hadic s vyso­kou fle­xi­bi­li­tou a odolností

Spe­ci­ální prů­mys­lové hadice Par­ker spl­ňují normu EN 45545–2 pro pou­žití v kole­jo­vých vozidlech

Hyd­rau­lické hadice 560TJ/590TJ (TOUGHJACKET) pro náročné aplikaceikona-new


Ucelený systém hadic a koncovek GLOBALCORE™

Jediný uce­lený sys­tém vzá­jemně se dopl­ňu­jí­cích pro­duktů nikdy nebyl celo­svě­tově nabí­zen. Hyd­rau­lické hadice Glo­bal­Core jsou ve všech našich závo­dech na všech kon­ti­nen­tech vyrá­běny podle naprosto stej­ných spe­ci­fi­kací zajiš­ťu­jí­cích tak naprosto totožná řešení pro váš stroj nebo zaří­zení, bez ohledu na to, kde byly vyro­beny a kde jsou nako­nec pou­ží­vány.  Kom­pletní infor­mace najdete na stránce Sys­tém hadic a kon­co­vek GlobalCore™.


 

Hydraulická hadice z vlastní hadicové dílny

V kata­logu 4400 lze najít i veš­keré vyba­vení pro hadi­co­vou dílnu, jako jsou např. mobilní lisy Karry­Krimp® s veš­ke­rým pří­slu­šen­stvím. Hadice Par­ker nalez­nete téměř všude — v doprav­ních pro­střed­cích, v důl­ním prů­myslu, sva­řo­va­cích auto­ma­tech, LPG a CNG roz­vo­dech, ale i v nápo­jo­vých auto­ma­tech a kávo­va­rech a v mnoha a mnoha dal­ších prů­mys­lo­vých aplikacích.


Podrob­nější tech­nické infor­mace k hyd­rau­lic­kým hadi­cím a kon­cov­kám / parker.com


 

Produkty v kategorii Hadice a koncovky