Systém hydraulických hadic a koncovek GlobalCore™


hydraulicke-hadice-parker-system-globalcore

 

Řada hyd­rau­lic­kých hadic Glo­bal­Core navr­žená, kon­stru­o­vaná a vyrá­běná podle stan­dardů vysoké výkon­nosti posky­tuje nej­vyšší mož­nou ser­visní život­nost. Hadice jsou tes­to­vány na dvoj­ná­sobné hod­noty podle normy ISO 18752, což zajiš­ťuje jejich špič­kové funkční vlast­nosti i v těch nej­ná­roč­něj­ších pra­cov­ních pod­mín­kách a extrémně dyna­mic­kých aplikacích.

Při­daná hod­nota sys­tému hyd­rau­lic­kých hadic Glo­bal­Core je rea­li­zo­vána díky:

 • roz­sahu pra­cov­ních tep­lot 100 °C/125 °C
 • třem vari­an­tám odol­nosti proti otěru
 • polo­vič­ními mini­mál­ními polo­měry ohybu
 • nízké síle při ohý­bání pro usnad­nění montáže
 • pokro­ko­vému che­mic­kému slo­žení duše

Jednoduchý systém: pět hadic a dvě koncovky

Sys­tém Glo­bal­Core je uni­kátní svou jed­no­du­chostí. S pěti hadi­cemi je zákaz­níky z prvo­vý­roby i údržby oblí­ben díky jed­no­du­chému výběru správné hadice na základě pra­cov­ního tlaku. Výběr hadi­cové kon­covky je ještě jed­no­dušší. Vybe­rete si z celo­svě­tově dobře známé série 43/48 s více než 2500 kon­fi­gu­ra­cemi, nebo ze série 77 navr­žené spe­ci­álně pro apli­kace s vyš­šími tlaky a dodá­vané ve více než 500 konfiguracích.

Hadice  –4 –6 –8  –10 –12 –16 –20 –24 –32
21 MPa/3000 psi 387 387 387 387 387 387 387 387 387
28 MPa/4000 psi 487 487/722 487/722 487/722 487/722 487/722  487 487 487
35 MPa/5000 psi *1) *1) 787 787 787 787 787 787 787
42 MPa/6000 psi  *1) *1) 797 797 797 797 797 797 797

 

Kon­covky  –4 –6 –8  –10 –12 –16 –20 –24 –32
21 MPa/3000 psi 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 77 *2) 77 77
28 MPa/4000 psi 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 *3)  77 77 77
35 MPa/5000 psi *1) *1) 77 77 77 77 77 77 77
42 MPa/6000 psi  *1) *1) 77 77 77 77 77 77 77

*1) Není sou­částí řady Glo­bal­Core. Pro alter­na­tivní pro­dukt viz kata­log Par­ker CAT/4400
*2) Dodává se také se sérií 43
*3) Série 48 je ve vývoji

Volba pláště hyd­rau­lic­kých hadic GlobalCore

Každý z typů hadic je dodá­ván ve třech vari­an­tách vněj­šího pláště tak, aby bylo možno vždy vybrat pro­ve­dení nej­lépe vyho­vu­jící zákazníkovi.

standardni-plast Stan­dardní pláště
 • vyro­beny ze syn­te­tické pryže
 • ochrana před leh­kou abrazí a dal­šími škod­li­vými pod­mín­kami (UV záření, ozón)
tough-plaste Tou­ghCo­ver pláště
 • 80krát odol­nější proti otěru než stan­dardní plášťě
 • zvý­šená odol­nosti při pou­žití v nároč­ných podmínkách
supertough-plaste Super­Tough pláště
 • 450krát odol­nější proti otěru než stan­dardní pláště
 • posky­tují bez­kon­ku­renční ochranu v abra­ziv­ním prostředí

Hyd­rau­lické hadice tes­to­vané podle ISO 18752

Norma ISO 18752 je kon­ci­po­vána na základě toho, jak jsou hadice spe­ci­fi­ko­vány a pou­ží­vány uži­va­teli, tzn. podle poža­do­va­ných para­me­trů — svět­losti, tlaku, tep­loty a odol­nosti proti impul­zům — nikoli podle kon­strukce hadice.  Přes­tože norma zahr­nuje pra­covní tlaky od 3,5 MPa (500 psi) do 56 MPa (8000 psi) a roz­měry –3 (DN5) až –64 (DN102), hyd­rau­lické hadice Glo­bal­Core pokrý­vají oblasti nej­více pou­ží­va­ných v hyd­rau­lic­kých systémech.

Hadice Glo­bal­Core jsou cer­ti­fi­ko­vány nej­zná­měj­šími mezi­ná­rod­ními auto­ri­tami, uzná­va­nými našimi zákaz­níky — ABS, DNV, Lloyds, MSHA a USCG. Aktu­ální seznam obdr­že­ných cer­ti­fi­kátů nalez­nete na stránce www.parkerglobalcore.com.

Další zají­mavé infor­mace k uce­le­ném sys­tému hyd­rau­lic­kých hadic a kon­co­vek Glo­bal­Co­reTM, a to i ve vztahu k nové normě ISO 18752, si můžete pře­číst v článku Sta­noví nová měřítka


 Podrob­nější tech­nické infor­mace k sys­tému hadic a kon­co­vek Glo­bal­Core™ / parker.com

Video - Systém hydraulických hadic a koncovek GlobalCore™