Montážní stroje a zařízení pro hydrauliku


montazni-stroje-a-zarizeni-eomat-karryflare-parflange

Dodá­váme mon­tážní stroje a zaří­zení pro výrobu a armo­vání hyd­rau­lic­kých hadic a pří­pravu tru­bek - ohý­bání tru­bek, liso­vání zářez­ných prs­tenů a řezaní a liso­vání hadic. V našem por­fo­liu najdete jed­no­du­ché pře­nosné zaří­zení s ruč­ními pum­pič­kami, ale i elek­trické stroje pro hro­mad­nou a vel­ko­sé­ri­o­vou výrobu. Naše zaří­zení jsou určená buď pouze pro Par­ker výrobky — Par­krimp® sys­tém, nebo tak uni­ver­zální stroje i pro výrobky jiných producentů.

Par­ker trac­king sys­tem (PTS) — tech­no­lo­gie pro jed­no­du­chou iden­ti­fi­kaci a výměnu hyd­rau­lic­kých hadic.

 

Produkty v kategorii Montážní stroje a zařízení