Parker Tracking System (PTS) pro výměnu hydraulických hadic


parker-tracking-system-mobilni-aplikace-ikona

Jeden z nej­úpl­něj­ších a nej­roz­ší­ře­něj­ších sys­témů pro iden­ti­fi­kaci a rych­lou výměnu hyd­rau­lic­kých hadic nebo jiných náhrad­ních dílů. 

Jed­no­du­chá, přesná a rychlá výměna díky PTS

Hyd­rau­lická hadice nebo jiný náhradní díl je ozna­čen čáro­vým kódem, který je vlo­žen do glo­bální data­báze Par­ker.  V pří­padě poru­chy lze oka­mžitě zjis­tit přes­nou spe­ci­fi­kaci hyd­rau­lické hadice nebo jiného kom­po­nentu a vyro­bit náhradní díl jed­no­duše a rychle, bez zby­teč­ných pro­stojů tech­niky a  ztráty času. Sys­tém rov­něž nabízí pra­vi­del­nou kon­t­rolu ozna­če­ných hadic nebo jiných náhrad­ních dílů a vede tak k pro­ak­tivní péči o tech­niku.

Kde PTS najdete?

Par­ker Trac­king Sys­tem je posky­to­ván ve vybra­ných pro­dej­nách Par­ker­S­tore, a to jak v České repub­lice tak i na Slovensku.

Mobilní apli­kace PTS Mobile

S mobilní apli­kací Par­ker Trac­king Sys­tem Mobile (PTS Mobile - bez­platná apli­kace pro mobilní tele­fony s ope­rač­ními sys­témy Android a Apple iOS) jsou nyní výhody PTS kde­ko­liv se nachá­zíte. Výměna vadné hadice nebo jiného náhrad­ního dílu bude ještě jed­no­dušší, rych­lejší a přes­nější, než kdy­ko­liv předtím.

Apli­kace PTS Mobile při­náší vlast­nosti a výhody sys­tému Par­ker PTS kam­ko­liv, kde se Vaši zákaz­níci nacházejí.

Mobilní apli­kace je dostupná ve Vašich mobil­ních tele­fo­nech nebo na těchto odkazech:
PTS by Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration (App Store — iPhone, iPad)
PTS by Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration (Goo­gle Play — Android)
Jak pou­ží­vat Par­ker Trac­king Sys­tem s vyu­ži­tím mobilní apli­kace PTS Mobile