Příprava trubek


Montážní stroje a zařízení - šroubení

Kata­logy 4100 a 4300 obsa­hují kromě mnoha druhů teku­ti­no­vých pří­po­jek i veš­keré vyba­vení dílny pro liso­vání prstýnku na trubku, ohý­bání tru­bek, tvá­ření tru­bek, ale i nástroje na výrobu závitů, nebo jejich iden­ti­fi­kaci. Eomat® nebo EO-karrymat® jsou typičtí před­sta­vi­telé strojů na před­mon­táž zářez­ných prstýnků Ermeto®. Par­flange® jsou pak stroje pro tvá­ření (roz­vál­co­vání) tru­bek na 37°a sys­tém čel­ního těs­nění (tzv.O-Lok®) a EO2-FORM pak pro vytvo­ření 24° těs­nící plo­chy přímo z mate­ri­álu trubky.

EO-KARRYFORM — pře­nosný tvá­řecí stroj pro odolné trub­kové spoje s kon­cov­kami typu EO2-FORM a EO-3