Rozvody vzduchu Transair


Potrubní systém pro roz­vody tla­ko­vého vzdu­chu, dusíku, inertních plynů a vakua. Parker Transair

Transair je sys­tém určený pře­de­vším pro roz­vody stla­če­ného vzdu­chu. Je kon­ci­po­ván jako sta­veb­nice, jejíž sou­částí jsou jed­not­livé spo­jo­vací prvky, trubky a pry­žové hadice. Sys­tém spl­ňuje tech­nické poža­davky, které jsou v sou­časné době na tyto roz­vody kla­deny, a to pře­de­vším rychlá mon­táž a snadná demon­táž, jed­no­du­chá roz­ši­ři­tel­nost, nízké tla­kové ztráty, tuhost sys­tému a zacho­vání čis­toty media. Sys­tém lze pou­žít jako cen­t­rální roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu nebo i jako dílčí roz­vod, např. podél výrob­ních linek, kde se uplatní jeho vari­a­bi­lita. Kon­strukce odbo­ček, které zabra­ňují pře­stupu kon­den­zátu, umož­ňuje roz­vod pou­žít i tam, kde nejsou insta­lo­vány sušičky vzduchu.

Transair lze pou­žít i pro roz­vody dusíku, inert­ních plynů a vakua.

Spe­ci­fi­kace:

Vnější Ø tru­bek:
16,5 — 25 — 40 — 50 — 63 — 76 — 100 –168mm
Trubky: Al sli­tina
Těs­nění:  NBR
Pra­covní tlak:  13 bar, vakuum 98,7% (13 mbar abso­lutně) 
Pra­covní  tep­lota:  –20°C až +60°C
Hlavní výhody:

  • rychlá mon­táž, rychlé změny v rozvodu
  • vysoká prů­toč­nost a nízké tla­kové ztráty
  • vysoká těs­nost — mini­mální úniky stla­če­ného vzduchu
  • stálá kva­lita vzdu­chu — garance dle ISO 8573–1
  • nízká hmot­nost
  • odol­nost vůči korozi
  • nulové náklady na údržbu

Technologie spojení systému Transair

Transair  vyu­žívá know-how výrobní divize Legris, která v roce 1969 uvedla na trh tzv. push-in sys­tém spo­jení hadice se šrou­be­ním. Zde je tento způ­sob spo­jení pou­žit u tru­bek  Ø 16,5 až  40mm. U vět­ších prů­měrů byly z důvodu vel­kých axi­ál­ních sil zvo­leny šrou­bo­vané spoje (Ø 50 a 63mm), resp. spo­jení pomocí objímky (Ø 76, 100 a 168mm).

Kom­pletní infor­mace o sys­té­mech TransairLogo-TRANSAIR_web
z výrobní divize Legris najdete na stránce www.parkertransair.com.

Video — TRANSAIR
šet­řete čas a náklady při mon­táži tru­bek pro roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu a dal­ších médií

Video — TRANSAIR
tech­no­lo­gie pro roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu a dal­ších médií