Pneumatické a hydraulické rychlospojky


Hydraulické rychlospojky

Par­ker Rectus® a Par­ker Tema® nabí­zíme celou paletu pne­u­ma­tic­kých a hyd­rau­lic­kých rych­lo­spo­jek urče­ných i pro spe­ci­ální apli­kace, jako jsou spojky pro chla­zení vstři­ko­va­cích forem.

Další vyu­žití nalez­nou v che­mic­kém prů­myslu, ve zdra­vot­nic­tví a v dal­ších prů­mys­lo­vých apli­ka­cích, např. při vedení páry o vysoké tep­lotě. U všech rych­lo­spo­jek je uvá­děn prů­to­kový dia­gram pro vybraná média, na základě kte­rého je třeba vybí­rat poža­do­vaný výrobek.

Exis­tují různé série rych­lo­spo­jek, s růz­nými pro­fily a svět­lostmi, které se však v zásadě roz­dě­lují do třech skupin:

 •  jed­no­stranně uza­ví­ra­telné rychlospojky
 •  obou­stranně uza­ví­ra­telné rychlospojky
 •  bez­od­ka­pové rychlospojky

Hydraulické a pneumatické rychlospojky
pro speciální aplikace

Dodá­váme i paten­tové řešení bez­peč­nost­ních spo­jek Safe-Lock®, rych­lo­spojky s Ultra-Flo ven­ti­lem sni­žu­jí­cím spo­třebu stla­če­ného vzdu­chu, rych­lo­spojky s tla­ko­vým eli­mi­ná­to­rem, který usnad­ňuje spo­jení spojky v pří­padě že je v sys­tému vysoký sta­tický tlak, nebo TEMA MULTI-LINE® což jsou multi-spojky pro hyd­rau­liku do 350bar.


Podrob­nější tech­nické infor­mace k rych­lo­spoj­kám Par­ker (Rectus — Tema) /parker.com

 

Pne­u­ma­tické rychlospojky

Hyd­rau­lické rychlospojky