Hydraulické šroubení, trubky a armatury


Tekutinové přípojky - šroubení a trubky

Ermeto Ori­gi­nal®
Sys­tém spo­jo­vání hyd­rau­lic­kých trubek

jedi­nečný sys­tém hyd­rau­lic­kého šrou­bení vyu­ží­va­jící kovový zářezný prs­ten s těs­ní­cím kuže­lem 24° a matice s met­ric­kými závity. Ermeto ozna­ču­jeme jako tzv. DIN šrou­bení a lze jej pou­žít pro roz­měry tru­bek až do 42mm, do tlaků max. 630 bar.

EO-2®

Sys­tém hyd­rau­lic­kého šrou­bení vychá­ze­jící z EO, obsa­huje navíc měkké těs­nění. EO2-FORM® je sys­tém vyu­ží­va­jící také těs­nící kužel 24° a měkké těs­nění, zářezný prstýnek je však nahra­zen pře­tvá­ře­nou trub­kou na 24°.

EO-3®

Sys­tém šrou­bení odolný proti pře­ta­žení, umož­ňuje vizu­ální kon­t­rolu správ­nosti dota­žení spoje pomocí indi­kač­ního kroužku. Tento sys­tém vyu­žívá kuže­lový závit a měkké těs­nění, které je inte­gro­váno do kuželu. Hyd­rau­lické šrou­bení EO-3 vede ke zvý­šení bez­peč­nosti a zlep­šení těs­ní­cího účinku. Kom­paktní design Ermeto Ori­gi­nal EO-3® je ide­ální pro pou­žití v ome­ze­ných mon­táž­ních podmínkách.

Triple-Lok® a O-Lok
Sys­tém pro hyd­rau­lická šroubení

pro­vě­řený sys­tém šrou­bení vyu­ží­va­jící těs­nící kužel 37°se závity UN/UNF. O-Lok® je vývo­jově novější sys­tém s čel­ním těs­ni­cím o-kroužkem (90° sys­tém) a se závity UN/UNF. Mimo to jsou v USA k dostání sys­témy pro spo­jo­vání pal­co­vých tru­bek, např. Ferru­lok, Intru-Lok (sys­tém šrou­bení v mosazi) a šrou­bení JIS.

Kromě těchto všech sys­témů pro spo­jení tru­bek nabí­zíme i při­va­řo­vací šrou­bení, pří­ruby, adap­téry (se závity BSPP, BSPT, NPT/NPTF, UN/UNF, NPSM/NPTF), rotační šrou­bení, měřící pří­pojky, trubky a pří­chytky tru­bek.
Parflange-F37°® je řešení pro spo­jení tru­bek o vel­kých světlostech.

Video - hydraulické šroubení Ermeto Original®  EO-3