O-kroužky, těsnění pro hydraulické a pneumatické systémy


Hydraulická těsnění, o-kroužky, gufera Parker

Par­ker Han­ni­fin je celo­svě­tový doda­va­tel sta­tic­kých a dyna­mic­kých těs­nění pro prů­mys­lové a mobilní zaří­zení. Par­ker por­tof­lio nabízí O-kroužky, gufera, kom­po­zitní těs­nění, pís­tová, pís­ni­cová a hyd­rau­lická těs­nění, stí­rací kroužky a vodící pásky pro hyd­rau­lické a pne­u­ma­tické válce nebo rotační pohony. Jed­not­livé typy těs­ní­cích kroužků jsou vyrá­běna v růz­ném tva­ro­vém pro­ve­dení a z odliš­ných poly­merů, to zaru­čuje pou­žití v širo­kém tla­ko­vém a tep­lot­ním rozsahu.

Par­ker Polar Seal dis­po­nuje i těs­ní­cími prvky z teflo­no­vých mate­ri­álů, kdy teflo­nový mate­riál zajistí výrazné sní­žení tření. Tím hyd­rau­lická nebo pne­u­ma­tická zaří­zení zlep­šit svoji reakční dobu. Záslu­hou spe­ci­ál­ního slo­žení mate­ri­álů můžou teflo­nová těs­nění odo­lá­vat i kry­o­gen­ním tep­lo­tám –253°C, nebo pří­padně vyso­kým tep­lo­tám až 350°C. PTFE (teflo­nová) těs­nění Polar Seal, vzhle­dem ke své extrémní odol­nosti vůči okol­ním jevům odo­lá­vají i těm nej­ná­roč­něj­ším pod­mín­kám a nalez­nou uplat­nění i v che­mic­kém, far­ma­ceu­tic­kém prů­myslu pří­padně i v laboratořích.

Další oblastí těs­nění je odstí­nění elek­tro­mo­gna­tic­kého rušení v elek­tro­nic­kých zaří­zení, kde je poža­do­váno dosáh­nout vysoké přes­nosti a spo­leh­li­vosti. Pro­blém s elek­tro­mag­ne­tic­kým ruše­ním (EMI) můžete snadno vyře­šit pomocí pro­duktů divize Par­ker Cho­me­rics a jejich vodi­vých těsněních.

 

Produkty v kategorii Těsnění