Gufera


Gufera

U těs­nění rotač­ních hří­delů v hyd­rau­licky pro­vo­zo­va­ných sys­té­mech vytváří náročné poža­davky na tech­no­lo­gii těsnění.

Zejména vysoké tlaky nebo otáčky mohou způ­so­bo­vat velké tepelné zatí­žení v oblasti těs­nící chlopně rotač­ního těs­nění, nebo-li gufera. Proto je nutné věno­vat spe­ci­ální pozor­nost výběru vhodné kon­strukce těs­nění a odpo­ví­da­jí­cího materiálu.

Hří­de­lové těs­nící kroužky mají vyso­kou ser­visní život­nost, jeli­kož tenká vrstva lubri­kantu je vždy stla­čo­vána a udr­žo­vána mezi těs­nicí chlopní a hří­delí, pokud je sys­tém v pro­vozu. Když se hří­del otáčí tak hyd­ro­dy­na­mické pro­cesy, které by mohly vést k efektu pum­po­vání, pod­poří těs­nicí vlast­nosti a to i u radi­ál­ních hří­de­lo­vých těs­ně­ních kroužků. Tento efekt potvr­dily základní výzkumy u řady univerzit.

 

Podob­nější tech­nické infor­mace k gufe­rům / parker.com