Hydraulická těsnění


Hydraulická těsnění

Elas­to­me­rová těs­nění jsou funkčně spo­leh­li­vými kom­po­nenty inže­nýr­ských zaří­zení a sys­témů. Jejich vysoká úro­veň tech­no­lo­gie utěs­nění je výsled­kem řady let vývoje a zku­še­ností z pro­vozu zís­ka­ných v řadě odvět­vích mecha­nic­kého engi­nee­ringu. Hyd­rau­lické těs­nicí sys­témy se pou­ží­vají v široké řadě růz­ných apli­kací, napří­klad u sta­veb­ních strojů, kde pra­cují za vyso­kých tlaků, tep­lot a za půso­bení médií jako je napří­klad prů­mys­lová voda. V těchto pod­mín­kách musí být těs­nění spl­ňo­vat extrémní poža­davky na mazání, těs­nění a nízké opotřebení.

Par­ker nabízí roz­sáh­lou řadu pro­duktů pro výrobce hyd­rau­lic­kých zaří­zení zalo­že­nou na dese­ti­le­tích zku­še­ností s tech­no­lo­gi­emi těs­nění. Naše služby apli­kač­ního engi­nee­ringu zajiš­ťují pora­den­skou službu při výběru vhodné geo­me­t­rie těs­nění a opti­mál­ního slo­žení mate­ri­álu. Naše mate­ri­á­lové labo­ra­toře vyví­její nové mate­ri­ály a modi­fi­kují stá­va­jící mate­ri­ály pro nové oblasti apli­kací. Simu­lace s počí­ta­čo­vou pod­po­rou a ana­ly­tické nástroje nám umož­ňují pre­di­ko­vat funkční vlast­nosti a ser­visní život­nost našich pro­duktů a tím napo­má­hají ke sni­žo­vání doby vývoje a nákladů. Roz­sáhlé fyzi­kální labo­ra­toře se vyu­ží­vají pro tes­to­vání těs­ni­cích ele­mentů a sys­témů za pod­mí­nek simu­lu­jí­cích jejich pou­žití v praxi.
logo Parker Prädifa, hydraulické a pneumatické těsnění, O-kroužky

Široké port­fo­lio pro­filů těs­nění, mate­ri­álů a roz­měrů umož­ňuje inže­ný­rům kon­stru­o­vat nej­vhod­nější těs­nící sys­témy pro všechny apli­kace. Naše stan­dardní řady jsou dopl­ňo­vány spe­ci­ál­ním vývo­jem pro­duktů, který pro­bíhá v úzké spo­lu­práci s našimi zákazníky.

Podob­nější tech­nické infor­mace k hyd­rau­lic­kým těs­ně­ním / parker.com