Kompozitní těsnící podložky


Těsnící podložky Parker

 

Kom­po­zitní těs­nící pod­ložky Par­ker mají dvě hlavní funkce:

 

  • zajiš­ťují spo­leh­livé utěs­nění pro různá média — oleje, chla­dicí kapa­liny a plyny — v tech­nic­kých kom­po­nen­tech pou­ži­tých např. v auto­mo­bi­lo­vém a stro­jí­ren­ském průmyslu.
  • zajiš­ťují ide­ální pod­mínky stla­čení mezi šrou­bem a pří­ru­bou a tak zamezí poško­zení těsnění

 

 

 

 

Tyto uni­ver­zální kom­po­zitní díly umož­ňují vytvo­řit spo­leh­li­vou kon­cepci utěs­nění v široké řadě apli­kací jako jsou sys­témy kli­ma­ti­zací nebo regu­lá­tory plynu a pali­vová čer­pa­dla. Proto jsou kom­po­zitní těs­nicí pod­ložky před­nostně pou­ží­vány v řešení pro rychlé vylou­čení pro­blémů s úniky u pří­ru­bo­vých spojů.

logo Parker Prädifa, hydraulické a pneumatické těsnění, O-kroužky

 

 

 

Podob­nější tech­nické infor­mace ke kom­po­zit­ním těs­ní­cím pod­lož­kám / parker.com