O-kroužky


o-ring

O-kroužek Par­ker  — litý díl pro pou­žití v auto­mo­bi­lo­vém , che­mic­kém a bio­che­mic­kém, v lékař­ském, v letec­kém prů­myslu a také v řadě jiných odvětví průmyslu.

Naše port­fo­lio O-kroužků zahr­nuje tyto pro­duk­tové řady:

 • Přesné O-kroužky
 • Pro­gram Col-O-Ring®
 • Kroužky Par­bak® back-up
 • Těs­nění Hifluor® s vysoce flu­o­ri­zo­vané pryže flu­or­kar­bo­nem (FKM)
 • Těs­nění Parofluor® s pryží Perfluoro
 • Sili­ko­nová těs­nění a membrány
 • Přesné extru­do­vané kom­po­nenty TSD
 • Sady O-kroužků
 • Mon­tážní maziva a lubrikanty
 • Přesné lité díly
 • O-kroužky ošet­řené Par­Coat®
 

O-kroužky Par­ker pro apli­kace jako jsou Ari­ane 5, sys­témy ABS nebo ve výrobě mik­ro­čipů Par­ker zajiš­ťují funkci a kvalitu.

  Kon­fi­gu­rá­tor těs­ní­cích O-kroužků Parker

logo Parker Prädifa, hydraulické a pneumatické těsnění, O-kroužky

Podob­nější tech­nické infor­mace k O-kroužkům / parker.com